Απαντήσεις από το ΥΠ.ΕΣ. για τους προϋπολογισμούς του 2022

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Το ΥΠΕΣ απαντάει στα εξής ερωτήματα:

Ποια ποσά πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό των δήμων οικονομικού έτους 2022 στους Κ.Α.Ε. «0441» και «0715» ;
Πως υπολογίζεται η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό των δήμων οικονομικού έτους 2022 και αφορά στα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών;
Πως υπολογίζονται οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό των δήμων οικονομικού έτους 2022 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία;
Ποιο το χρονικό περιθώριο, εντός του οποίου δύνανται οι δήμοι να λαμβάνουν απόφαση επιβολής/αναπροσαρμογής τελών, προκειμένου αυτή να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση ή/και αναμόρφωση του προϋπολογισμού;
Σε ποιους Κ.Α. εσόδων και δαπανών θα εγγραφούν οι πιστώσεις που αφορούν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα»

Πατήστε εδώ για να δείτε τις απαντήσεις στις ανωτέρω ερωτήσεις.