Οδηγίες Υπ.Ες. για την υλοποίηση του Β ́ Κύκλου Κινητικότητας 2021

ypes

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η 3 Εγκύκλιος με τις οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β ́ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του ΕΣΚ
Σε συνέχεια της λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Β ́ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, υπενθυμίζονται, προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2021.

Στο στάδιο αυτό οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Προέλευσης» ελέγχουν τις Προϋποθέσεις Μετακίνησης κάθε ενδιαφερόμενου.

Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται από την «Υπηρεσία Κινητικότητας» του φορέα προέλευσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων απόσπασης ή μετάταξης βάσει των ισχυουσών διατάξεων (π.χ. ποσοστό πλήρωσης θέσεων του κλάδου στο φορέα, συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από διορισμό/προηγούμενη μετάταξη κλπ.).
Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι προσβάσιμο τόσο από τον φορέα υποδοχής, εφόσον πληρούται η συνδρομή των προϋποθέσεων, όσο και από τον ίδιο τον αιτούντα.

Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 28η Νοεμβρίου 2021 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021.

Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2021, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του αρ. 6 του ν. 4440/2016 «12. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης, για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου».

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο