Παράταση στην αδειοδότηση των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

Με τροπολογιία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου νια τις εταιρείες τεχνοβλαστούς» μετατίθεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 69 του ν. 849/2021 (Α’ 207) για την 1η Φεβρουαρίου 2022, προκειμένου αυτή να συμπέσει με την κατάργηση της προγενέστερης διάταξης του άρθρου 39 του ν. 497/2017 (Α’ 197).

Με το άρθρο 69 του ν. 4849/2021 (Λ’ 207) προβλέπεται μία επαύξηση των προϋποθέσεων αδειοδότησης των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4849/2021 ορίζεται ότι προϋπόθεση για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών είναι η γνωμάτευση του συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράψων» του άρθρου 2 του αν. 45/1937 (Α’ 22). Το συμβούλιο όμως αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε όλους τους ΟΤΑ και, συνεπώς, επιδιώκεται να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη συγκρότησή του χωρίς να προκληθεί κώλυμα στη λειτουργία των σχετικών επιχειρήσεων.

«Αρθρο 69
Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

 1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους, απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Στο παρόν δεν υπάγονται οι δραστηριότητες θεματικών πάρκων (λούνα παρκ), τσίρκων και παγοδρόμιων του Κεφ. ΙΘ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), οι οποίες αδειοδοτούνται δυνάμει των διατάξεων αυτού. Όπου στο άρθρο 119 του ν. 4442/2016 αναφέρεται το άρθρο 39 του ν. 4497/2017 (Α’ 197) νοείται το παρόν άρθρο.
  2.Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
 2. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 1, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, απαιτούνται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  α) γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας κτηνιατρικής της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας, αν Πρόκειται για έκθεση ζώων, Περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων,
  β) γνωμάτευση του συμβουλίου «Περί Θεάτρων και κινηματογράψων» του άρθρου 2 του α.ν. 445/1937 (Α’ 22), αν πρόκειται για θεματικό Πάρκο (λούνα-παρκ), τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού,
  γ) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
  δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
  ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των χρησιμοποισυμένων αερίων ή άλλων υλών,
  στ) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου,
  ζ) βεβαίωση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής.
 3. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση Θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο έχουν μόνιμο χαρακτήρα και εψαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι μεμονωμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας.
 4. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού δύναται να ορίζονται σι αρμόδιες αρχές και να θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε χώρους αρμοδιότητας κάθε νομικής μορψής ψορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα (Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Γραψεία), στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων που χωροθετούνται και αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Τουρισμού, σε πλοία και σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η22022»