Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5553 Τέυχος Β’ 30 Νοεμβρίου 2021 η Απόφαση Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

Με τις διατάξεις της απόφασης θεσπίζονται Τεχνικές Οδηγίες και πλαίσιο εκπόνησης Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) και καθορίζονται διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού παρακολούθησης και εποπτείας των Σ.Α.Π. με στόχο την προώθηση της αστικής προσβασιμότητας.
Η απόφαση εφαρμόζεται από (α) τους μελετητές και κατασκευαστές έργων στο αστικό περιβάλλον, που αφορούν σε υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. και την πρόσβαση σε δημόσια κτίρια ή κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή/και κοινωφελείς χρήσεις, (β) από φορείς εκπόνησης και (γ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης και αναθεώρησης των Σ.Α.Π.
Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» εκπονείται υποχρεωτικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4819/2021 έως την προβλεπόμενη ημερομηνία της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021 από τους δήμους των μητροπολιτικών κέντρων, τους μεγάλους και μεσαίους ηπειρωτικούς δήμους, τους δήμους πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και τους μεγάλους και μεσαίους νησιωτικούς δήμους, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 119 του ν. 4759/2020.

Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021.
Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/12/prosvasimotita_amea_sxedia.pdf