Ψηφίστηκε Σχέδιο Νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις

Ψηφίστηκε από την Βουλή το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς
και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη»

Το νεομοσχέδιο περιλαμβάνει θέματα αδειοδοτήσεων και χωροταξικού χαρακτήρα που θα δημιουργήσει ενδεχομένως και ζητήματα τριβής και σχεδιασμού για τους Δήμους.

Σκοπός του Μέρους Α ́ είναι η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, προκειμένου να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης αυτών και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου των στρατηγικών επενδυτών.

Στις διατάξεις του νόμου περιλαμβάνονται
Άρθρο 3 Περιβαλλοντικές ρυθμίσεις
Άρθρο 4 Πολεοδομικές ρυθμίσεις
Άρθρο 5 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Άρθρο 6 Βοηθητικά και συνοδά έργα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Άρθρο 7 Κίνητρο χωροθέτησης
Άρθρο 8 Φορολογικά κίνητρα
Άρθρο 9 Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης
Άρθρο 10 Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 11 Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύ- σεων
Άρθρο 12 Υποβολή και τεκμηρίωση αίτησης χαρακτηρι- σμού επένδυσης ως στρατηγικής
Άρθρο 13 Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως στρατηγικής
Άρθρο 14 Διαδικασία ωρίμανσης επενδυτικών έργων σε ακίνητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Άρθρο 15 Απόφαση χαρακτηρισμού επένδυσης ως στρατηγικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙ- ΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 21 Διαιτητική επίλυση διαφορών
Άρθρο 22 Δικαστική επίλυση διαφορών – Αρμοδιότητα δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23 Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3986/2011
Άρθρο 24 Χωρικός προορισμός – Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων – Τροποποίηση των παρ. 4, 6 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011
Άρθρο 25 Δικαίωμα επιφανείας επί δημοσίων κτημάτων – Ορισμοί – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3986/2011
Άρθρο 26 Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας – Προσθήκη περ. γ ́ στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014
Άρθρο 27 Προέγκριση οικοδομικής άδειας για τις στρα- τηγικές επενδύσεις -Τροποποίηση των παρ. 3, 5 και 9 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε