Διακοπές στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ

Η Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε ότι εχθές με έγραφό της Αρ.Πρωτ.:Δ11/ 345501 ότι από ώρα 10.30, παρουσιάστηκαν κατά διαστήματα μεγάλοι χρόνοι απόκρισης των εφαρμογών του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την με αρ. πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’/30-06-2021), με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών που επηρεάζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.