Νέο έργο της DOTSOFT στο Δήμο Δωδώνης

Η DOTSOFT ΑΕ υπέγραψε νέα σύμβαση με το Δήμο Δωδώνης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

Αντικείμενο του έργου είναι η οργάνωση και διάθεση όλων των διαθέσιμων δεδομένων χρήσεων γης, χωροταξίας, ακινήτων και περιβάλλοντος που διαθέτει ο Δήμος Δωδώνης μέσω μίας cloud διαδικτυακής πλατφόρμας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Μέσω του συστήματος και των υπηρεσιών που θα παρέχονται ο επισκέπτης θα μπορεί να:
 Δει και να ενημερωθεί για δεδομένα χρήσεων γης του Δήμου
 Δει και να ενημερωθεί για δεδομένα των ακινήτων του Δήμου
 Δει και να ενημερωθεί για χωροταξικά δεδομένα του Δήμου
 Δει και να ενημερωθεί για περιβαλλοντικά δεδομένα του Δήμου
 Δημιουργήσει και επεξεργαστεί χαρτογραφικά δεδομένα δημιουργώντας και εκτυπώνοντας χάρτες
 Αναζητήσει χωρικά ή περιγραφικά δεδομένα κ.α.

Το έργο θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ριζική βελτίωση των μεθόδων και τρόπων λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, στην αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες και κατοίκους της περιοχής και στην ορθολογική διαχείριση των δεδομένων, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου, τη βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μείωση λειτουργικού κόστους καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 110.980,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, και έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ», του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», με κωδικό πράξης MIS 5038021. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.