Παράταση μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022 στο Φιλόδημος ΙΙ

Με απόφαση του Αν Υπουργού Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ : 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) «Απόφαση Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ», και η Ενότητα 2 της ως άνω Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής : «Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022».
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ : 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Απόφαση.

Η προηγούμενη απόφαση αφρού την κατανομή, ποσού ύψους 150.000.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με τον πίνακα που είχε αναρτηθεί, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018.