POLYECO Α.Ε.: Διαχείριση Συσκευασίων Φυτοφαρμάκων

Ολοκληρωμένες λύσεις συλλογής, συσκευασίας & διαχείρισης συσκευασιών φυτοφαρμάκων & φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η POLYECO Α.Ε., είναι μία πλήρως αδειοδοτημένη Ελληνική βιομηχανία διαχείρισης επικινδύνων και μη αποβλήτων, η οποία ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων λύσεων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ως εταιρεία, έχει σαφή προσανατολισμό στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τη σύννομη και ορθή διαχείριση των αποβλήτων με τον πλέον κατάλληλο και τεχνολογικά προηγμένο τρόπο.
Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ασπροπύργου και στη Θεσσαλονίκη (ΒΙ.ΠΕ Σίνδου), ώστε να εξυπηρετεί άμεσα τις ανάγκες σε Νότια αλλά και Βόρεια Ελλάδα.

Η POLYECO A.E. διαθέτει δύο πλήρως εξοπλισμένα αναλυτικά εργαστήρια, αναλαμβάνει έργα σε παγκόσμιο επίπεδο και στις 5 ηπείρους και είναι πλήρως διαπιστευμένη κατά:
• ISO 9001:2008 από τον Φορέα TUV HELLAS για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
• EMAS από τον Φορέα TUV HELLAS σύμφωνα με τον κανονισμό για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και καταχώρησης στους σχετικούς καταλόγους του ΥΠΕΝ.
• ISO 17025:2005 για την εκτέλεση δοκιμών εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου από το ΕΣΥΔ.
• ISO 45001:2018 από το Φορέα EUROCERT για την εφαρμογή του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

Τηρώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την Αρχή “Zero Waste to Landfill”, από την επεξεργασία των αποβλήτων παράγει δευτερογενή καύσιμα, εναλλακτικές Ά ύλες για βιομηχανική χρήση και ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ τίποτα δεν απορρίπτεται σε ΧΥΤΑ ή χωματερές.
Τα λίγα και συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν εντός των εγκαταστάσεών (λόγω σύστασης), εξάγονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εντός Ε.Ε. οι οποίες ακολουθούν εξίσου φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες επεξεργασίας και αξιοποίησης.

ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ & ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σύμφωνα με τον Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α/27-01-2012) περί «διάθεσης γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση αυτών» και την ΚΥΑ 8197/90920/2013 (ΦΕΚ 1883Β/01-08-2013) περί «θέσπισης Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος», έχουν καθοριστεί τα μέτρα για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας και έχουν θεσπιστεί αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει και την ανάκτηση και διάθεση των κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα δεδομένης της τοξικότητάς τους.
Οι Εγκύκλιοι και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την διαχείριση των κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της ορθολογικής περιβαλλοντικά διαχείρισης τους καθώς και τους κινδύνους που εγκυμονούν, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον, σε περιπτώσεις ανεξέλεγκτης απόρριψής τους.
Επιπρόσθετα η ανεξέλεγκτη απόρριψη κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν υπολείμματα αυτών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε ευπαθείς περιοχές (περιοχές του δικτύου Natura 2000 που προστατεύονται σύμφωνα με τις Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ) και δύναται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη αλλοίωση των φυσικών οικοσυστημάτων που συναντώνται σε αυτές τις περιοχές.

Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη της ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα.
Οποιαδήποτε άλλη πρακτική διαχείρισής τους (ανεξέλεγκτη απόρριψη, ταφή ή καύση), αφενός είναι παράνομη, αφετέρου δύναται να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες τόσο στην υγεία του ίδιου του χρήστη όσο και στο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής (έδαφος, υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος).
Η POLYECO είναι σε θέση να αναλάβει την ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση των κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εναποτίθενται στα διοικητικά όρια του ΔΗΜΟΥ σας και να σας παράσχει Πιστοποιητικό ΟΡΘΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, όπως ρητά ορίζει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
Οι κενές συσκευασίες συλλέγονται και συσκευάζονται από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας, μεταφέρονται άμεσα σύμφωνα με τους κώδικες ADR και IMDG (για τη μεταφορά επικινδύνων υλικών), σε μια από τις εγκαταστάσεις σε Θεσσαλονίκη ή Ασπρόπυργο και στη συνέχεια επεξεργάζονται και αξιοποιούνται ενεργειακά όπως ορίζει η αδειοδότηση της εταιρείας και οι Αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το : www.polyeco.gr