Από το ’23 σε ισόποσες δόσεις τα τοκοχρεολύσια των δήμων

tpd

Ψηφίζεται από την Βουλή αναστολή παρακράτησης των δόσεων δανείων των ΟΤΑ και ΦΟΣΔΑ στο Νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών για τον Εθελοντισμό.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 41 «Δάνεια ΟΤΑ» προβλέπεται η αναστολή παρακράτησης των δόσεων δανείων των ΟΤΑ και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για δάνεια χορηγηθέντα αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η υποχρέωση Δήμων και ΦΟΔΣΑ να εξοφλήσουν μέσα στα έτη 2022 και 2023 τα ποσά των δόσεων, στα οποία αθροίζονται και τα ποσά που αντιστοιχούν στις τρέχουσες για τα ίδια έτη τοκοχρεωλυτικές δόσεις, τους οδηγεί σε αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού για το έτος 2022 τουλάχιστον. Ως εκ τούτου, η αναστολή παρακράτησης των ενδεκατημορίων του έτους 2022 είναι απαραίτητη σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, εν μέσω της λήψης μέτρων κατά της πανδημίας.

Συγκεκριμάν το Άρθρο 41 αναφέρει:
Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με α) το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β) το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) και γ) το άρθρο 63 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2022, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2023.