Βροχή διατάξεων για τους δήμους στο νομοσχέδιο για τον Εθελοντισμό

27 άρθρα για τους δήμους, που δεν αφορούν τον Εθελοντισμό περιλαμβάνει στο Β’ Μέρος το σχέδιο νόμου με τίτλο «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Βουλή.

Ειδικότερα περιλαμβανει τα άρθρα:
28 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 86 ν. 3528/2007 (Α’ 26)
29 Προσβολή αποφάσεων πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) – Κατάργηση της παρ. 8 του άρθρου 141 ν. 3528/2007 (Α’ 26)
30 Απαρτία τμημάτων δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων του ν. 3528/2007 (Α’26 ) – Τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 146Α ν. 3528/2007
31 Κινητικότητα υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης
32 Ρύθμιση ζητημάτων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α ́ βαθμού – Τροποποίηση των παρ. 4, 5, 7 του άρθρου 87 και των παρ. 3 και 13 του άρθρου 89 ν. 3584/2007 (Α’ 143)
33 Δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
34 Προσωπικό αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 2 ν. 4674/2020 – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 15 ν. 4257/2014
35 Διαφύλαξη στελέχωσης ΟΤΑ α ́ βαθμού – Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 44 ν. 4674/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
40 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού
41 Δάνεια των ΟΤΑ
42 Δαπάνες δήμων
43 Ρυθμίσεις σχετικά με επιβληθέντα πρόστιμα σε δήμους
44 Ρυθμίσεις για χρονοεπιδόματα δικηγόρων με έμμισθη εντολή στα νομικά πρόσωπα της περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 ν. 4354/2015
45 Καθορισμός ανωτάτου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 225 ν. 3852/2010
46 Κατανομή περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και Συνδέσμων με διαδημοτικό χαρακτήρα διασπασθέντων δήμων
47 Λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών των δήμων στην ιστορική τους έδρα – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 ν. 3463/2006
48 Εκπροσώπηση των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων στο Τεχνικό Συμβούλιο που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Τροποποίηση άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
49 Ταφή χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου σε εξαιρετικές περιπτώσεις – Συμπλήρωση του άρθρου 35 του ν. 344/1976
50 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 ν.
3852/2010
51 Ρυθμίσεις για τον Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης – Τροποποίηση άρθρου 77 ν. 3852/2010
52 Ρυθμίσεις για το Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης – Τροποποίηση του άρθρου 179 ν. 3852/2010
53 Αυτοδίκαιη περιέλευση της διαδημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.- ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.Κ.)» σε κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
54 Εκλογή δημοτικών αρχών στις Δημοτικές Κοινότητες Κομάνου και Μαυροπηγής της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας

Κατεβάστε από εδώ το νομοσχέδιο

Μαζί με την αιτιολογική έκθεση μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=47ee71c9-664e-4f3f-beef-adf60189606f