Καθιερώνεται σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου εκτός κύκλων κινητικότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Βουλή όταν οι μετακινήσεις γίνονται με τις κατά παρέκκλιση διατάξεις της κινητικότητας απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου.

Συγκεκριμένα η αιτιολογική έκθεση αναφέρει:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ α’ βαθμού, μέσω της υποχρέωσης παροχής σύμφωνης γνώμης του δημάρχου για την απόσπαση ή μετάταξη τακτικού υπαλλήλου, όταν αυτές εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Άρθρο 35
Διαφύλαξη στελέχωσης ΟΤΑ α ́ βαθμού – Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 44 ν. 4674/2020
Μετά την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4674/2020 (A’ 73) προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:
«6Α. Για την απόσπαση ή μετάταξη τακτικού υπαλλήλου ΟΤΑ α ́ βαθμού που διενεργείται κατά παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, σε περίπτωση που αφορά ΟΤΑ α’ βαθμού, με εξαίρεση τις αποσπάσεις και μετατάξεις για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης.
Η παρούσα εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ α ́ βαθμού που διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.