Καταργείται ο έλεγχος νομιμότητας άνω των 300.000 ευρώ από τις Αποκεντρωμένες

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Βουλή καταργείται ο έλεγχος νομιμότητας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για συμβάσεις άνω των 300.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα η αιτιολογική έκθεση αναφέρει:

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο ανήκει η αρμοδιότητα του προσυμβατικού ελέγχου δημοσίου συμβάσεων, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον ν. 4700/2020 (Α’ 127). Όμως, επιπροσθέτως με τον ανωτέρω θεσμοθετημένο έλεγχο, έχει προβλεφθεί και δεύτερο παράλληλο στάδιο ελέγχου νομιμότητας από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τις δημόσιες συμβάσεις των Ο.Τ.Α. άνω των 60.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι παράλληλες ισχύουσες διαδικασίες ελέγχουν έχουν προκαλέσει άσκοπες χρονικές καθυστερήσεις και μεγάλο διοικητικό βάρος για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ συνολικά δημιουργούν προσκόμματα στην περαίωση του προσυμβατικού ελέγχου σε βάρος των Ο.Τ.Α. – αναθετουσών αρχών.
Για την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος, προτείνεται η διατήρηση της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τον έλεγχο αποφάσεων ανάθεσης των Ο.Τ.Α. από 60.000 ευρώ μέχρι 300.000 ευρώ, ενώ από το ποσό των 300.000 ευρώ και άνω επιλαμβάνεται του ελέγχου της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων μόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 324 του ν. 4700/2020.

Άρθρο 45
Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 225 ν. 3852/2010
Στην παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) α) στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται η περ. β) και προστίθεται περ. η), β) τροποποιούνται οι περ. ε) και ζ) του δεύτερου εδαφίου ως προς το ποσό και τις επιμέρους κατηγορίες και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) (βα) την ανάθεση συμβάσεων μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (ββ) την ανάθεση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (βγ) την ανάθεση συμβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., γ) την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, στ) τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, ζ) την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων, η) τη σύναψη πάσης φύσεως προγραμματικών συμβάσεων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θ) τη διεξαγωγή δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος.
Στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας και οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) σύναψη δανείων, ε) (εα) την ανάθεση συμβάσεων μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (εβ) την ανάθεση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 και 318 έως 321 του ν. 4412/2016 η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (εγ) την ανάθεση συμβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., στ) μίσθωση ακινήτων από τρίτους και ζ) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Ειδικά, για τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και κάθε τροποποίησή τους. Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, εφόσον υπάγονται στις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο προϋπολογισμός τους. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτών κοινοποιούνται στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α.».