Κι άλλες αλλαγές στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Βουλή, προστίθεται στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο των σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, η αξιολόγηση της υλοποίησής τους και η εισήγηση τροοποποιήσεων, όπου απαιτούνται, καθώς και ο ορισμός εκπροσώπου των δήμων στις γενικές συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και των Αναπτυξιακών Οργανισμών, για τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας και της απρόσκοπτης εκπροσώπησης της πλειοψηφίας, χωρίς να απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου, όπως απαιτείται σήμερα, με συνακόλουθα εμπόδια και κωλυσιεργίες.

Ακόμη, προστίθενται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής η απόφαση για το σύνολο των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στο δήμο με τον ν. 4375/2016 (Α’ 51) και την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α’ 87), καθώς και η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους δήμους με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους.

Συγκεκριμένα το Άρθρο 50
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 3852/2010

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) η περ. ιγ) τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις και διαμορφώνεται ως εξής:
    «ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε ́ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.».
  2. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθενται περ. κα), κβ) και κγ) ως εξής:
    «κα) Αποφασίζει για τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Αναπτυξιακών Οργανισμών του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
    κβ) Αποφασίζει για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν ανατεθεί με τον ν. 4375/2016 (Α ́51) και την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α’ 76).
    κγ) Ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.».