Αλλαγές στις προσθεσμίες για πιστοποίηση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης


Με το Άρθρο 86 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο “Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις” που ψήφίστηκε από την Βουλή, επέρχονται αλαλγές στις προθεσμίες συγκεκριμένα:
Προθεσμία μετατροπής των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης – Προθεσμία υποβολής προγραμμάτων των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για πιστοποίηση – Τροποποίηση των περ. α) και β) της παρ. 17
του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

  1. Στην περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α ́ 254), στην οποία περιέχονται μεταβατι- κές διατάξεις, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τρο- ποποιείται το πρώτο εδάφιο, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας εντός της οποίας τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2) δύνανται να μετατραπούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του ν. 4763/2020, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής στις διατάξεις του άρθρου 53 του ιδίου νόμου, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως προς την ημερομηνία μετά την παρέλευση της οποίας ανα- καλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επι- πέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις, και η περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 169 διαμορφώνεται ως εξής:
    «17. α) Η μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, δύναται να πραγματοποιηθεί για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 31.3.2022. Ύστερα από τις 31.3.2022 ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν προσαρμό- στηκαν στις εν λόγω διατάξεις.»
  2. Η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020, τροποποιείται, ως προς την ημερομηνία από την οποία τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ιδίου νόμου, υ- ποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα, και η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 διαμορφώνεται ως εξής:
    «β) Από 31.3.2022, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμ- φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να πα- ρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα.»
  3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν από την 30ή.11.2021.