Διαδικασίες εμβολιασμών από τα Δημοτικά Ιατρεία

bironas_emvolia

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5825 Τεύχος Β’ 14 Δεκεμβρίου 2021 η ΚΥΑ που διευκρινίζει ειδικότερα θέματα εφαρμογής της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων προσώπων κατά του κορωνοϊού COVID-19 από Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικά Ιατρεία.

Η ΚΥΑ έχει ως σκοπό τη ρύθμιση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων προσώπων κατά του κορωνοϊού COVID-19 από νομικά πρόσωπα που έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και από δημοτικά ιατρεία.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας εκδίδει πρόσκληση προς τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα οποία περιλαμβάνονται Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.) για την ένταξή τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 με σκοπό τον εμβολιασμό του ωφελούμενου πληθυσμού με κινητές ιατρικές ομάδες ή στο ιατρείο/εγκατάστασή τους.

Οι Δικαιούμενοι Φορείς του παρόντος υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.

Οι Δικαιούμενοι Φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος, οι οποίοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης, καλούνται, έπειτα από έλεγχο των αιτήσεών τους, να υπογράψουν, διά του νομίμου εκπροσώπου τους, σύμβαση με την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).

Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με την πορεία εξέλιξης της πανδημίας COVID-19, με έγγραφη τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης.

Ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τα ευάλωτα πρόσωπα, στα οποία αποσκοπεί η διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων, με αναφορά σε δεδομένα, όπως, ενδεικτικά, ο αριθμός των ωφελούμενων ατόμων από τις σχετικές δράσεις, η ηλικιακή ομάδα, φύλο, οι ειδικές κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν (μετανάστες, πρόσφυγες, ρομά, άστεγοι) και ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας αυτών, συγκεντρώνονται επίσης απολογιστικά από την αρμόδια για το συντονισμό της δράσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.

Οι Δικαιούμενοι Φορείς του παρόντος δεν δικαιούνται και δεν αξιώνουν ουδεμία αμοιβή, δεδομένου του εθελοντικού χαρακτήρα της συμμετοχής τους στη δράση. Η διαδικασία αποζημίωσης των Δικαιούμενων Φορέων του παρόντος αποτυπώνεται στο κείμενο της σύμβασης και αφορά μόνο στην κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων σε περίπτωση μετακίνησης εκτός της Περιφέρειας Αττικής

Οι Δικαιούμενοι Φορείς συμμετέχουν σε ειδική εκπαίδευση που συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Υγείας, προκειμένου να ενταχθούν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό του πληθυσμού.

Οι Δικαιούμενοι Φορείς προμηθεύονται εγκαίρως με μέριμνα του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας από τις δομές αποθήκευσης και φύλαξης των εμβολίων επαρκή ποσότητα εμβολίων ενταγμένων στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 για την υλοποίηση της παρού- σας και μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξή τους.

Κατά τη διενέργεια των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Δικαιούμενων Φορέων επιβεβαιώνει την ταυτότητα του φυσικού προσώπου και ελέγχει τις λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις εμβολιασμού. Ο ιατρός ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία για τη λήψη του ιατρικού ιστορικού, την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων των εμβολιασθέντων στο ηλεκτρονικό σύστημα και την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Οι Δικαιούμενοι Φορείς, οφείλουν μετά το πέρας των απαιτούμενων ενεργειών τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να διαγράφουν και να καταστρέφουν οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ