Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου υποστηρικτής του 1ου Κέντρου Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση, Govhack

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου γίνεται υποστηρικτής του 1ου Κέντρου Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση, Govhack.

Το Govhack αποτελεί πρωτοβουλία Ιδιωτικών Φορέων, Φορέων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συλλογικών φορέων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας, ενώ υποστηρίζεται από οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκοπός του Govhack είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων – μελών του και συνεργαζόμενων φορέων σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού για τη δημόσια διοίκηση (govtech), με βασικό στόχο η παροχή κατάλληλων πόρων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Το Govhack θα αναπτύξει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία, καθώς και το οικοσύστημα για την υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της παροχής εξειδικευμένων και καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων. Με τη συμμετοχή του στο έργο, ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με νέες αναπτυσσόμενες εταιρείες και startups, οι οποίες παρέχουν λύσεις που βασίζονται στις αναδυόμενες τεχνολογίες της εποχής, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, τα ανοιχτά δεδομένα, το blockchain κοκ., με στόχο την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τον ψηφιακό του εκσυγχρονισμό.

Το έργο εντάσσεται στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 4397 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014–2020» (ΕΣΠΑ 2014–2020) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εγχώριους πόρους. Με την παρούσα Δράση παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία 12 Κέντρων Ικανοτήτων, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://govhack.gr/