694 εκ ευρώ και εκπτώσεις στην ΔΕΗ για τους Δήμους

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5826 Τεύχος Β’ 14 Δεκεμβρίου 2021 η αποφαση Αριθμ. οικ. 2/120354/ΔΛΤΠ(Α) με τον καθορισμό διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικής προκαταβολής στη Δημόσια Επιχεί- ρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ), έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της χρήσης έτους 2022 για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυ- βέρνησης.

Σύμφωνα με την απόφαση χορηγείται στη ΔΕΗ ΑΕ χρηματική προκαταβολή ύψους εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (694.300.000,00) ευρώ έναντι των συνολικών υποχρεώσεων για τη χρήση έτους 2022 για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αυτοτελών πό- ρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, όπως ειδικότερα εμφαίνονται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα.

Η ΔΕΗ Α.Ε. χορηγεί στο Ελληνικό Δημόσιο εκπτώσεις έναντι της ως άνω χρηματικής προκαταβολής. Οι εκπτώ- σεις υπολογίζονται επί της αξίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι φορείς της παρ. 1 μη συνυπολογιζομένων των ρητρών αναπροσαρμογής και αναλύονται ως εξής:

  • 30% έκπτωση ενέργειας σε όλες τις παροχές Χαμηλής Τάσης και
  • 2% έκπτωση προπληρωμής και 2% έκπτωση συνέ- πειας για όλες τις παροχές Μέσης και Χαμηλής Τάσης.
    Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α’ και Β’ βαθμού χορηγείται έκπτωση ενέργειας για τις παροχές Χαμηλής Τάσης και έκπτωση συνέπειας για όλες τις παροχές Μέσης και Χαμηλής Τάσης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Δείτε όλο το ΦΕΚ