Στον νόμο 4873 οι νέες διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση

ypes

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 248 Τεύχος Α’ 16 Δεκεμβρίου 2021 ο νόμος 4873 με τίτλο « Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», όπου στο Β’ Μέρος περιλαμβάνει πολλές νέες διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα στο ΜΕΡΟΣ Β ́: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ περιλαμβάνονται τα εξής Αρθρα:

Άρθρο 28 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26)
Άρθρο 29 Προσβολή αποφάσεων πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3528/2007
Άρθρο 30 Απαρτία τμημάτων δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων του ν. 3528/2007 – Τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007
Άρθρο 31 Κινητικότητα υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 32 Ρύθμιση ζητημάτων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού – Τροποποίηση των παρ. 4, 5, 7 του άρθρου 87 και των παρ. 3 και 13 του άρθρου 89 του ν. 3584/2007
Άρθρο 33 Δικαίωμα διορισμού στον Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021
Άρθρο 34 Προσωπικό αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014
Άρθρο 35 Διαφύλαξη στελέχωσης Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού – Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 44 του ν. 4674/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Άρθρο 40 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού
Άρθρο 41 Δάνεια των Ο.Τ.Α.
Άρθρο 42 Δαπάνες δήμων
Άρθρο 43 Ρυθμίσεις σχετικά με επιβληθέντα πρόστιμα σε δήμους
Άρθρο 44 Ρυθμίσεις για χρονοεπιδόματα δικηγόρων
με έμμισθη εντολή στα νομικά πρόσωπα της περ. ιγ ́ της παρ. 1 του άρθρου 7 ν. 4354/2015
Άρθρο 45 Καθορισμός ανωτάτου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010
Άρθρο 46 Κατανομή περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και Συνδέσμων με διαδημοτικό χαρακτήρα δι- ασπασθέντων δήμων
Άρθρο 47 Λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών των δήμων στην ιστορική τους έδρα – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 48 Εκπροσώπηση των πανελλήνιων εργοληπτι- κών οργανώσεων στο Τεχνικό Συμβούλιο που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 49 Ταφή χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου σε εξαιρετικές περιπτώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 344/1976
Άρθρο 50 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
Άρθρο 51 Ρυθμίσεις για τον Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης – Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 3852/2010
Άρθρο 52 Ρυθμίσεις για το Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης – Τροποποίηση του άρθρου 179 του ν. 3852/2010
Άρθρο 53 Αυτοδίκαιη περιέλευση της διαδημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κέρ- κυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.-ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)» σε κοινωφελή επιχείρη- ση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Άρθρο 54 Εκλογή δημοτικών αρχών στις Δημοτικές Κοινότητες Κομάνου και Μαυροπηγής της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ με τον νέο νόμο