Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τον καθορισμό των ΚΑΠ 2021 για τους Δήμους

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5900 Τεύχος Β’ 16 Δεκεμβρίου 2021 η ΚΥΑ Αριθμ. 86179 για τον καθορισμό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2021.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ:
Α. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για το έτος 2021, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των 1.914.300.00 ,00 €. Από αυτό:

 1. Πόσο ύψους 1.708.180.000,00 €, αφορά στην κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:
  α) Ποσό 1.294.602.993,60 €, κατανέμεται σε όλους τους Δήμους της Χώρας ως τακτική επιχορήγηση, λαμβάνοντας υπόψη την από 18.10.2013 σχετική πρόταση της ΚΕΔΕ αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.
  Από το ανωτέρω ποσό καλύπτονται δαπάνες μισθοδοσίας των Δήμων και για:
 • το προσωπικό που μεταφέρθηκε σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 και του άρθρου 8 του ν. 3106/2003,
 • τους κατατασσόμενους σε θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εργαζόμενους σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική Μέριμνα καθώς και εργαζόμενους ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 και των άρθρων 16 του ν. 3491/2006 και 27 του ν. 3613/2007,
 • το προσωπικό των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκε σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 του ν. 3852/2010,
 • το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους και
 • τους μεταταχθέντες υπαλλήλους σε Δήμους από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,
 • το μόνιμο προσωπικό που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΑΣΕΠ 475) και 4Κ/07 (ΑΣΕΠ 218) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
 • τις δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (87 Α’), οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλο- νταν σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

β) Ποσό ύψους 18.000.000,00 €, ανάλογου των εσόδων εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2020, διατίθεται στους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου.
γ) Ποσό ύψους 24.300.000,00 €, κατανέμεται σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, βάσει γεωμορ- φολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών.
δ) Ποσό ύψους τουλάχιστον 112.050.000,00 €, κατανέμεται στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, βάσει δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.
ε) Ποσό έως 259.227.006,40 €, διατίθεται για την κάλυψη δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, καθώς και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

2. Ποσό ύψους 190.000.000,00 €, αφορά στην κάλυψη επενδυτικών δαπανών των Δήμων και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:
α) Ποσό 140.740.000,00 € κατανέμεται σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. Η κατανομή πραγματοποιείται με αναπροσαρμοσμένα τα κριτήρια κατανομής της απόφασης του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ το 2004, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του πληθυσμού, όπως αυτά προέκυψαν από την τελευταία απογραφή και με ανώτατο ποσοστό μεταβολής 5% ανά Δήμο, σε σχέση με το αποδοτέο ποσό έτους 2013.
β) Ποσό έως 49.260.000,00 € διατίθεται σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη ειδικών επενδυτικών δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, που αφορούν στην πολιτική προστασία, στην επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, στην κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών και σε λοιπές δράσεις.

Ποσό ύψους 16.120.000,00 € διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανά- πτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), ως εξής:
α) Ποσό 4.120.000,00 € διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Κ.Ε.Δ.Ε., ήτοι ποσοστό 2,15‰ επί του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.
β) Ποσό 8.000.000,00 €, διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Π.Ε.Δ., ήτοι ποσοστό 4,18‰ επί του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.
γ) Ποσό ύψους 4.000.000,00 € διατίθεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ήτοι ποσοστό 2,09‰ επί του συνόλου των Κεντρι- κών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

Β. Επιπλέον του ανωτέρω ποσού, στον ΑΛΕ 2310401001 «Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ βαθμού» έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 155.390.000,00 € που αφορά στην ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.