Εκλογές Προεδρείων και Επιτροπών στις 9 Ιανουαρίου

Όπως έγραψε το myota.gr στον νέο νόμο 4873 για τον Εθελοντισμό και συγκεκριμένα στο άρθρο 61 προστίθενται διατάξεις στις οποίες ορίζεται ότι:
-Η θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που προέκυψαν από τις εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, λογιζόμενη πλήρης για όλες τις συνέπειες.
-Η εκλογή προεδρείου του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου και των επιτροπών της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου 2019-2023 λαμβάνει χώρα την Κυριακή 9η Ιανουαρίου 2022, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 64 και 165 του ν. 3852/2010, αντίστοιχα.
-Η θητεία των προεδρείων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, καθώς και των επιτροπών, που εξελέγησαν την 1η ή 8η Σεπτεμβρίου 2019, λήγει την 8η Ιανουαρίου 2022.

Β. Δυνατότητα παράτασης θητείας των Αντιδημάρχων
Με το άρθρο 60 χορηγείται με αναδρομική ισχύ από 1ης.8.2021 στους δημάρχους η δυνατότητα να παρατείνουν τη θητεία των αντιδημάρχων τους από την ημερομηνία λήξης της έως τον ορισμό νέων Αντιδημάρχων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιανουαρίου 2022, κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).