Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5900 Τεύχος Β’ 16 Δεκεμβρίου 2021 η ΚΥΑ Αριθμ. 86181 για τον καθορισμό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2021.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ:

Α. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των Περιφερειών έτους 2021, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των 645.700.000,00€,
Από αυτό:

  1. Ποσό ύψους 574.700.000,00€, αφορά στην κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περι- φερειών και κατανέμεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών ως εξής:
    α) ποσό 96.000.000,00€ σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, ως τακτική επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους, λαμβάνοντας υπόψη την από 12.09.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες,
    β) ποσό ύψους 300.000.000,00€ σε όλες τις Περιφέ- ρειες της χώρας, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους και
    γ) ποσό 178.700.000,00 € για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, την κάλυψη δαπανών του προγράμματος δακοκτονίας καθώς και την κάλυψη λοιπών δράσεων των Περιφερειών.
  2. Ποσό ύψους 70.000.000,00€ αφορά στην κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συ- ντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη την από 12.09.2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες.
  3. Ποσό 1.000.000,00€, διατίθεται στην Ένωση Περι- φερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της, ήτοι ποσοστό 1,55‰.