Ανακοίνωση για τις καθυστερήσεις στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς»

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία των υποσυστημάτων Διαδικτυακής Πύλης “Προμηθεύς” και EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».

Συγκεκριμένα διαπιστώνει ότι την Πέμπτη 23.12.2021 και από ώρα 8.30 π.μ.
α) παρουσιάστηκαν κατά διαστήματα ιδιαίτερα μεγάλοι χρόνοι απόκρισης ή/και σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά τη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» πραγματοποιείται η πρόσβαση των χρηστών για το σύνολο των υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι των ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, ΚΗΜΔΗΣ και Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων. Σημειώνεται ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» αποκαταστάθηκε κατά τις 1.00 μ.μ. της ίδιας ημέρας.
β) παρουσιάστηκαν κατά διαστήματα ιδιαίτερα μεγάλοι χρόνοι απόκρισης ή/και σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά το ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Σημειώνεται ότι μετά τις 1.00 μ.μ. της ίδιας ημέρας οι χρόνοι απόκρισης του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες βελτιώθηκαν σημαντικά.
γ) δεν είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες της αυτοματοποιημένης εγγραφής Οικονομικών Φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι, σε συνέχεια της μετεγκατάστασης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021 08.12.2021 και 44994 ΕΞ 20.12.2021 ανακοινώσεις τη υπηρεσίας μας), καταργήθηκε η διαδικτυακή διεύθυνση http://ebs.eprocurement.gov.gr/ που αφορά στην πρόσβαση χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. Η πρόσβαση χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες πραγματοποιείται πλέον είτε έμμεσα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» από τη σχετική ενότητα/μενού ή απευθείας στη διαδικτυακή διεύθυνση https://nepps.eprocurement.gov.gr/ .

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών, κ.α., και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και ειδικότερα τα ανωτέρω σημεία α, β και γ, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις σχετικές διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 64233 (ΦΕΚ 2453/Β ́/09.06.2021), συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η υποστήριξη των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται πολυκαναλικά και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί
α) στην ενότητα «Βοήθεια και Υποστήριξη» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr)
β) στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Επιγραμμικής Υποβολής Προσφοράς» του εθνικού σκέλους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης «Your Europe – gov.gr»