Καθορίστηκε ομάδα CPV που προκηρύσσονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών

Δημοσιεύθκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 6225 Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 6225 η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 140372 «Ρυθμίσεις για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών δημοσίων, συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Αντικείμενο των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Γ.Δ.Δ.Σ., αποτελούν συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών με φυσικό αντικείμενο αγαθά και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα «Αγαθών & Υπηρεσιών» και ταξινομούνται ανά τάξη και κωδικό του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).

Για τον προγραμματισμό των συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών από τη Γ.Δ.Δ.Σ. λαμβάνονται υπόψη ιστορικά ή τρέχοντα δεδομένα του ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ ή και οι προγραμματιζόμενες ή εκτιμώμενες από τις αναθέτουσες αρχές ανάγκες τους ή και ανάγκες οι οποίες δηλώθηκαν από τις αναθέτουσες αρχές στη Γ.Δ.Δ.Σ. στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαγωνισμών προηγούμενων ετών που η τελευταία προκήρυξε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ε.Κ.Α.Α.

Για την ομαδοποίηση και υπαγωγή στη Γ.Δ.Δ.Σ. των συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών του άρθρου 3, τα αγαθά/υπηρεσίες που αποτελούν το φυσικό αντικείμενο αυτών, πρέπει να πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:
υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές,

  • παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά,
  • παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό τυποποίησης,
  • παρουσιάζουν αθροιστικά αυξημένο ετήσιο όγκο
    αγορών και προϋπολογισμό,
  • χαρακτηρίζονται ως αναλώσιμα ή μίας χρήσης,
  • χαρακτηρίζονται ως ομοειδή,
  • αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για την άσκηση
    οριζόντιων πολιτικών, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025.

Η ομαδοποίηση των δημοσίων συμβάσεων από τη Γ.Δ.Δ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού Λεξιλογίου (C.P.V.) για τις δημόσιες συμβάσεις.

Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στη Γ.Δ.Δ.Σ. για την κάλυψη των αναγκών τους, σε προμήθειες και υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που αυτή συνάπτει βάσει του διετούς προγραμματισμού της παρ. 2 του άρθρου 3.

Η Γ.Δ.Δ.Σ. δύναται να παρέχει «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών σε αναθέτουσες αρχές.
Οι παρεχόμενες «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστη- ριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:
i. συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
ii. προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, εξ ονόματος και για λογα- ριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής.

Δείτε εδώ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ