Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

Εκδόθηκε η εγκύκλιος Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης 45376 ΕΞ 2021/22.12.2021 με ΑΔΑ ΑΔΑ: 9Ζ1946ΜΤΛΠ-ΓΣΥ με την οποία γνωστοποιείται η έκδοση της 43315 ΕΞ 2021 /7.12.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5706/Β/2021, ΑΔΑ 6ΡΜΣ46ΜΤΛΠ-2ΞΟ), περί της ρύθμισης λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» δαπανών των επιχορηγούμενων από τη γενική κυβέρνηση φορέων και ορίζεται ότι τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες που έγιναν από 1.1.2015 έως 31.12.2020, αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων https://mef.diavgeia.gov.gr/ μέχρι την 31η.12.2021.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, δηλαδή εντός του 2021 και αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης, τόσο του αμέσως προηγούμενου έτους, όσο και προηγουμένων ετών μετά την 1η.1.2015, πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα μέχρι την 28η.2.2022. Η δυνατότητα υποβολής στοιχείων δαπανών του έτους 2021 στο Μητρώο θα είναι διαθέσιμη από την 1η.1.2022.