Παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου η Απογραφή

Δημοσιεύθηκε σε Αρ. Φύλλου 6261 Τεύχος Β’ 27 Δεκεμβρίου 2021 η απόφαση Αριθμ. 8543/Β4 – 2076 του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Θ. Θανόπολουλου με τίτλο «2η τροποποίηση της απόφασης υπό στοιχεία 5547/Β4 -1181 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1697/Β4-234/9.3.2021 απόφασης “Ανάθεση της διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021 και ορισμός του χρονικού διαστήματος συλλογής των στοι- χείων”» (Β ́ 3824).

Σύμφωνα με την αποφαση τροποποιείται η υποπαρ. (ii) της παρ. 1 της υπό στοιχεία 7 του σκεπτικού τροποποιητικής απόφασης (5547/Β4-1181/12.8.2021), ως εξής:
«ii. Παρατείνουμε την περίοδο συλλογής των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021».