Ετήσιος διαγωνισμός για την ψηφιακή διακυβέρνηση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 14 Τεύχος Β’ 7 Ιανουαρίου 2022 η Αριθμ. 46283 ΕΞ 2021 του Υπουργού κ. Περρακάκη για τον Ετήσιο διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης.
Ο Διαγωνισμός Ψηφιακής Διακυβέρνησης διενεργείται σε ετήσια βάση προκειμένου να απονεμηθούν τα ομώνυμα βραβεία σε φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτοπόρων εφαρμογών που βασίζονται στις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν ως στόχο τον (α) τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και (β) να υπάρξει ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και διάχυση στο ευρύτερο κοινό και στους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς σχετικά με την πολιτική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα από την παρουσίαση σημαντικών ζητημάτων που άπτονται της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας. Ο ετήσιος διαγωνισμός δύναται να είναι θεματικός, αφιερωμένος σε έναν τομέα πολιτικής ή μια κατηγορία δράσεων ή έναν φορέα με την προσθήκη ειδικών διακρίσεων και θεματικών εκδηλώσεων.

Διαβάστε τις λεπτομέρειες του ΦΕΚ για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα βραβεία και την επιτροπή βραβεύσεων.