Νέες προθεσμίες για την Αξιολόγηση

Εγκύκλιο με θέμα: «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020: Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώριση Χειρόγραφων – Ενημέρωση στοιχείων ΕΕΑ» εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με την εγκύκλιο υπενθυμιζει ότι καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:
Έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης με βάση τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης,

Και επαναπροσδιρίζει τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού, Αξιολογούμενων και Αξιολογητών και των Γραμματέων των ΕΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης αναδιαμορφώθηκαν ως εξής:

• Από 01/7/2021 έως 06/9/2021 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
• Από 07/9/2021 έως 19/9/2021 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
• Από 20/9/2021 έως 30/11/2021 ο Αξιολογητής Α ́ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
• Από 01/12/2021 έως 31/12/2021 ο Αξιολογητής Β ́ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
• Από 11/01/2022 έως 11/02/2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού
διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης. καταχωρεί τις χειρόγραφες εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2020

Κατά το χρονικό διάστημα από 11 Ιανουαρίου έως 11 Φεβρουαρίου 2022 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού προβαίνει σε έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020.

Δείτε εδώ ολες τις λεπτομέρειες των διαδικασιών