Οι δήμοι και οι Περιφέρεις καλούνται να αναρτήσουν μπάνερ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποιεί στους δήμους και στις Περιφέρειες ότι με την υπ’ αρ. 14900/8-2-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 466 Β’/8-02-2021, ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92) εγκρίθηκε το «ΕθνικόΣχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Για συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα θέματα των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ), λειτουργεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ο ακόλουθος σύνδεσμος:
https://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82- %CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82- %CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
Το Υπουργείο καλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες να αναρτήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τον ανωτέρω σύνδεσμο με αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ.
Επισημαίνεται ότι στους πίνακες Β2 και Β3 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης τίθενται σταδιακά για όλες τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς ποσοτικοί στόχοι για τη διενέργεια Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων σε καθορισμένες κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και έργων δεσμευτικής και μη δεσμευτικής εφαρμογής αντίστοιχα και καλούνται να συμβάλουν στην υλοποίησή τους κατά τα προβλεπόμενα για τον φορέα τους.

Σχετ. : Η υπ’ αρ. 14900/8-2-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 466 Β’/8-02-2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.