Παράταση για την καταχώρηση κτηρίων με πρόσβαση ΑμεΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 6479 Τεύχος Β 31 Δεκεμβρίου 2021 η απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125111/1664 του Υπουργού Περιβάλλοντος για την προθεσμία καταχώρησης των κτηρίων με πρόσβαση για ΑμεΑ μέχρι 31/3/22.
Συγκεκριμένα η απόφαση ορίζει την παράταση μέχρι την 31.3.2022 της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012) για την καταχώριση των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, δηλαδή Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας από τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α ́ 88), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α ́ 137). Με την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, ολοκλήρωση της καταχώρισης των κτηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας, αναστέλλονται αναδρομικά από την 1.1.2021 και μέχρι την 31.12.2022 οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012.