Έφτασε η ώρα των εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου

ypoikmy

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών έστειλε έγγραφο με ΑΔΑ:67Υ2Η-Σ87 και με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων(ΓΔΔΕ)»

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο με το ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»(Α ́62), προσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 13 επίσης του ν.4795/2021, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού υποβάλλεται στον επικεφαλής του φορέα και στην Επιτροπή Ελέγχου, η Ετήσια Έκθεση του προηγούμενο έτους, η οποία κοινοποιείται αμελλητί, μεταξύ άλλων, και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Προσέτι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ελέγχει την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω και για να καταστεί από την πλευρά των Μονάδων Ε.Ε. ευχερέστερη η διαβίβαση των ετήσιων εκθέσεων, γνωστοποιείται η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για να τις αποστέλλουν.

Η ΓΔΔΕ ως Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που είχε με το ν.3492/2006 εισάγει και προωθήσει το θεσμό του Εσωτερικού Ελέγχου, ευελπιστεί στα πλαίσια και των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, στην εδραίωση μιας στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας με τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.