Εγκύκλιος για τον Σύμβουλο Ακεραιότητας

Shot of a coworkers using a laptop together while woking late at the office

Εγκύκλιο με θέμα: Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» – Σύμβουλος Ακεραιότητας» εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τη εγκύκλιο στο ΦΕΚ 62 Α ́ δημοσιεύτηκε ο ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», με τον οποίο εισάγεται ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση.

Ο νόμος προβλέπει ότι είναι δυνατή η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στα Υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε Ανεξάρτητες Αρχές, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ακαι β βαθμού, σε αυτοτελείς υπηρεσίες, σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων του φορέα και του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν.

Το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας δύναται, εκτός από τον Σύμβουλο Ακεραιότητας, να στελεχώνεται και από υπαλλήλους του οικείου φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 82 του ν. 4795/2021.

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας:
Παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική συνδρομή για ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας.
Παραλαμβάνει αναφορές από τους υπαλλήλους του φορέα, για περιστατικά παραβίασης ακεραιότητας ή διαφθοράς και ασκεί διαμεσολάβηση.
Παρακολουθεί τη διαδικασία της διερεύνησης της αναφοράς.
Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό.
Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης.
Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων.
Ενημερώνει και συνεργάζεται με τη διοίκηση του φορέα, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και την οργανική μονάδα.
Διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης.
Συντάσσει Ετήσια Έκθεση.

Στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4795/2021 περιγράφονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4795/2021 ορίζεται η σύσταση του Μητρώου υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας και προβλέπεται ποιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα με αίτησή τους να εγγραφούν.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας υλοποιεί Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας.
Η θέση του Συμβούλου Ακεραιότητας πληρούται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Στην εγκύκλιο περιγράφονται και τα Κωλύματα εγγραφής στο Μητρώο.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Συμβούλου Ακεραιότητας γίνεται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η θητεία του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι τριετής, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) ακόμη φορά.
Η θέση του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι πλήρους απασχόλησης.
H μισθοδοσία των Συμβούλων Ακεραιότητας καταβάλλεται από τον φορέα υποδοχής.

Διαβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο