40 ώρες απογευματινή υπερωριακή απασχόληση στους υπαλλήλους των ΚΕΠ

Με τροπολογία προσθήκη του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέδιο νόμου του υπουργείου ανάπτυξης και επενδύσεων οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ καθορίζονται στις 40

Το Σχέδιο Νόμου έχει τίτλο:

« Εκσυγχρονισμός του δίκαιου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – τροποποίηση του νόμου 3959/2011 και ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/1 του Ευρωπαϊκού Εοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 της Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Στο άρθρο 6 η τροπολογία έχει τίτλο:

«Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των ΚΕΠ για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού Covid-19

Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει:

Με απόφαση του οικείου Δημάρχου και ειδικά για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Μαΐου 2022, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του νόμου 4354/2015 (Α’ 176) αριθμός όρων της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ καθορίζεται ως 40 ώρες μηνιαίως για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας, έναντι του κορονοϊού Covid – 19 υπό την προϋπόθεση της χορήγησης βεβαίωσης από τη «Διεύθυνση υπηρεσιών μίας στάσης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων στην εφαρμογή Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ και την πρόσβασή τους στην θυρίδα του ΚΕΠ στο οποίο υπηρετούν.