Παράταση προθεσμίας για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Σε συνέχεια της ΑΠ 95989/26-12-2021 σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποβολή των εν θέματι αιτημάτων από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αυτών παρατείνεται έως και 31/01/2022 και ώρα 17:00. Η εν λόγω προθεσμία ισχύει και για τα αιτήματα που αφορούν στις συμβάσεις μίσθωσης έργου, τα οποία υποβάλλονται απευθείας στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.
Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος του ΥΠΕΣ δεν θα είναι διαθέσιμος για ανάρτηση σε αυτόν του σχετικού πίνακα και τυχόν αιτήματα που υποβληθούν στην υπηρεσία μας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού :
• Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021
• Προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων ειδικοτήτων για το οποίο απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (όλοι οι φορείς), συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ)
• Προσωπικό για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης
απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ, η οποία θα αναζητηθεί από την
υπηρεσία μας μετά την υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.
Το παρόν έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (διαδρομή https://www.ypes.gr/eguklioi ) καθώς και στην ενότητα άντλησης αρχείων του ειδικού διαδικτυακού τόπου για θέματα προσωπικού Τ.Α. ( https://aftodioikisi.ypes.gr ), υποφάκελος «ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022».