Εγκύκλιος για την λειτουργεία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων

Το Υπουργείο Μεταφορών κοινοποίησε εγκύκλιο για τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α ́230) όσον αφορά την αδειαδότηση και τη λειτουργία στάθμευσης βαρέων οχημάτων:

 1. Στις 12-11-2021 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πέντε (5) κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση των Κεφαλαίων ΚΕ ́, ΚΣΤ ́, ΚΖ ́, ΚΗ ́ και ΚΘ ́ του ανωτέρω σχετικού νόμου:
  α. Η υπ’ αρ. 314766/2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α ́ 34) και του ν.3710/2008 (Α ́ 216)» (Β ́5272).
  β. Η υπ’ αρ. 315162/2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» (Β ́5273).
  γ. Η υπ’ αρ. 312990/2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων» (Β ́ 5270)
  δ. Η υπ’ αρ. 313214/2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων» (Β ́5271).
  ε. Η υπ’ αρ. 314290/2021 κ.υ.α. «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων» (Β ́ 5269).
  Σε όλες τις ανωτέρω κ.υ.α. καθορίζεται η διαδικασία, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά, το ύψος του παραβόλου και οι επιβληθείσες κυρώσεις επί παραβάσεων που εμπίπτουν επί της διαδικασίας της γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας των ανωτέρω οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (συνεργεία, σταθμοί οχημάτων, πλυντήρια ή/και λιπαντήρια οχημάτων, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί βαρέων οχημάτων).
  Για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων εφαρμογή έχουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορθής λειτουργίας τους.
 2. Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί έως και τις 11-11-2021 στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγονται οι ανωτέρω εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων ολοκληρώνονται με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων (βεβαίωση νόμιμης λειτουργείας, βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας λόγω αλλαγής δικαιούχου, βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας λόγω μεταβολής της εγκατάστασης, κλπ). Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης έχει υποβάλλει αίτηση έως και τις 11-11-2021 και επιθυμεί να παραιτηθεί του αιτήματος του και να γνωστοποιήσει τη λειτουργία της εγκατάστασης του σύμφωνα με τις ανωτέρω κ.υ.α., αρχικά ενημερώνει την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση για την πρόθεση του και εν συνεχεία προβαίνει σε γνωστοποίηση.
 3. Οι φορείς των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων που επιθυμούν να γνωστοποιήσουν την λειτουργίας τους οφείλουν πριν την υποβολή της γνωστοποίησης να έχουν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλουν με την γνωστοποίηση, αλλά τα τηρούν μαζί με το αποδεικτικό υποβολής στον χώρο άσκησης της εγκατάστασης και είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.
 4. Οι εγκαταστάσεις που έχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας δεν απαιτείται να γνωστοποιήσουν την λειτουργία τους εφόσον δεν υπάρχει κάποια μεταβολή.
 5. Δεν αναζητείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από τον ιδιώτη μηχανικό για τις εγκαταστάσεις που έχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και επιθυμούν την υπαγωγή τους σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας (δικαιολογητικό 2 στις ανωτέρω κ.υ.α.).
 6. Οι εγκαταστάσεις που έχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και επιθυμούν την υπαγωγή τους σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας καταβάλλουν το παράβολο κατά την αρχική (νέα) γνωστοποίηση λειτουργίας τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ανωτέρω κ.υ.α.
 7. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της γνωστοποίησης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν.4442/2016 (Α ́ 230) ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Επί του παρόντος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται έγχαρτα στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών ή τα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 που υπάγονται οι ανωτέρω εγκαταστάσεις.
 8. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ή τα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 παραλαμβάνουν τη γνωστοποίηση λειτουργίας από τον φορέα της δραστηριότητας. Ο φορέας της δραστηριότητας έχει ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας του.
 9. Οι γνωστοποιήσεις λαμβάνουν μοναδικό αύξοντα αριθμό σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω κ.υ.α. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται να τηρούν μητρώο γνωστοποιήσεων που τους υποβάλλονται.
 10. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιοδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης (πλην του φορέα της δραστηριότητας), ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω κ.υ.α.
 11. Οι εγκαταστάσεις που έχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και πρόκειται να μεταβάλλουν τα στοιχεία τους (πλην του φορέα της δραστηριότητας) υπάγονται πλέον σε καθεστώς γνωστοποίησης της λειτουργίας τους. Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει αρχική (νέα) γνωστοποίηση για τα στοιχεία που υπάρχουν στην ισχύουσα βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και εν συνεχεία μεταβάλλει τα στοιχεία του υποβάλλοντας εκ νέου αίτημα για μεταβολή γνωστοποίησης.
 12. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο φορέας της δραστηριότητας και η εν λόγω εγκατάσταση εξυπηρέτησης οχημάτων έχει υπαχθεί σε καθεστώς γνωστοποίησης τότε ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.
 13. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο φορέας της δραστηριότητας και η εν λόγω εγκατάσταση εξυπηρέτησης οχημάτων έχει σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας τότε δεν απαιτείται η ύπαρξη δικαιολογητικού της γνωστοποίησης του παλαιού εκμεταλλευτή, δεδομένου ότι αυτός διαθέτει σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και δεν είχε υπαχθεί σε καθεστώς γνωστοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μόνο η γνωστοποίηση μεταβολής του νέου φορέα. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.
 14. Όσον αφορά την απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) των ανωτέρω εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας με την διαφορά ότι η απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) δεν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της άδειας ίδρυσης ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της δραστηριότητας.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ