Μέχρι 30 Ιουνίου η επικαιροποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 304 Τεύχος Β’ 31 Ιανουαρίου 2022 η απόφαση Αριθμ. Α.1010 «Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021 και 2022».

Σύμφωνα με την αποφαση:
Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1158/2017 (Β ́ 3634) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως προστέθηκε με την υπό στοιχεία Α.1158/2020 (Β ́ 2745 και 3277) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αντικαταστάθηκε με τις υπό στοιχεία Α.1237/2020 (Β ́ 4795) και Α.1141/2021 (Β ́ 2751) κοινές αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρετικά, για τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021 και 2022, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022».