Παρατείνεται η προθεσμία αξιολόγησης

To Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του ενημερώνει ότι για την καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης και την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/17/οικ.381/11.1.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΚ046ΜΤΛ6-ΕΑ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28/02/2022.

Περαιτέρω – σχετικά με τη δυνατότητα επισήμανσης των ορισμών αξιολόγησης ως μη έγκυρων – ενημερώνει ότι έχει προστεθεί νέα λειτουργικότητα στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης προκειμένου οι Διαχειριστές Αξιολόγησης Προσωπικού να έχουν τη δυνατότητα να προβούν και σε ακύρωση ορισμών αξιολόγησης που έχουν οριστεί με «κώλυμα».

Επισημαίνεται ότι, η ακύρωση ορισμών με «Κώλυμα» γίνεται μέσω του «ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ» απ΄ όπου ο Διαχειριστής Αξιολόγησης Προσωπικού, αφού εντοπίσει τον προς ακύρωση ορισμό, ανοίγει τη φόρμα επιλέγοντας την «επεξεργασία» και στη συνέχεια – από το κάτω μέρος της οθόνης – επιλέγει την εντολή «Ακύρωση». Διευκρινίζεται ότι, η δυνατότητα ακύρωσης μέσω του ορισμού συμμετεχόντων αφορά μόνο σε ορισμούς αξιολόγησης με κώλυμα ενώ ο έλεγχος εγκυρότητας και η ακύρωση των εκθέσεων αξιολόγησης εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω της ενότητας «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ».