Πανελλαδική Στάση εργασίας την Παρασκευή

Η ΠΟΕ ΟΤΑ καλεί τους εργαζόμενους, μαζικά, δυναμικά και ενωτικά να συμμετάσχουν στην Στάση Εργασίας που αποφάσισε να πραγματοποιήσει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, από τις 7.00 έως τις 11.00 το πρωί, για τους εργαζόμενους των Ομοσπονδιών που έχουν αναφορά στο Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανε- πιστημίου 37-Αθήνα) στις 9:00 το πρωί.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της «η κυβέρνηση αγνοώντας επιδεικτικά τους εργαζόμενους και αδιαφορώντας πλήρως για τις ανάγκες τους, βασιζόμενη σε δήθεν «ευρωπαϊκά μοντέλα και εμπειρία», «στρουθοκαμηλίζοντας» μπροστά στις άθλιες εργασιακές συνθήκες που δεν λαμβάνουν υπόψιν τους στο παραμικρό τις βασικές αρχές της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θεωρεί πως η συγκυρία είναι ευνοϊκή προκειμένου να «περάσει» την μνημο- νιακή επιταγή για πετσόκομμα του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε χιλιάδες σήμερα δικαιούχους!
Μετά από πολυετείς αναβολές, η… Επιτροπή που ορίστηκε να εισηγηθεί τον τρόπο και μόνο της περικοπής, δημοσίευσε το Πόρισμά της αποκαλύπτοντας τις προθέσεις και τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης.
Σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το Πόρισμα, κάποιες ειδικότητες από τους σημερινούς δικαιούχους, δεν προβλέπονται καν στη χορήγηση του επιδόματος, ενώ στην πλειοψηφία των σημερινών δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα των 150,00 ευρώ προτείνεται μείωση περισσότερο του μισού με την υποβίβαση της ειδικότητας τους σε οικονομικά υποδεέστερη κατηγορία.
Στην πρώτη κατηγορία (Α) φαίνεται να μένουν μόνο οι ειδικότητες που έχουν σχέση με την αποκομι- δή απορριμμάτων, την αποχέτευση και τα νεκροταφεία (οδηγοί, εργάτες απορριμματοφόρων, οδοκαθαριστές, τεχνίτες-εργάτες αποχέτευσης, εργάτες-ταφής, εκτα- φής κ.λπ.).

Όλες οι άλλες ειδικότητες (καθαρίστριες σχολείων και εσωτερικών χώρων, εργάτες πρασίνου, δενδρο-κηπουροί, τεχνίτες και εργάτες οικοδόμοι κ.α.) υποβαθμίζονται στις οικονομικά μικρότερες κατηγορίες με σημαντική περικοπή του επιδόματος που λαμβάνουν σήμερα.
Η κατηγοριοποίηση του Επιδόματος (είτε 3, είτε 4, είτε 5) επιβάλλεται για να διευκολύνει στην «σαλαμο- ποίηση» των εργαζομένων, δημιουργώντας τεχνηέντως διχόνοια και αντιπαραθέσεις μεταξύ των εργαζομένων.
Η Επιτροπή αποδέχεται με κυνισμό πως το Πόρισμά της βασίζεται σε… βιβλιογραφία και όχι στις πραγμα- τικές εργασιακές συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς. Καμιά μελέτη επαγγελματικού κινδύνου δεν ελήφθη υπόψη. Αδιαφορούν για το γεγονός πως τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) δεν δίνονται καν στους εργαζόμενους δικαιούχους, αγνοούν τις συνθή- κες εργασίας που επικρατούν συνολικά στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., κυρίως από την έλλειψη του ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά και την 10ετή απαξίωση με αποτέλε- σμα κακοσυντηρημένο και απαξιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό που τον καθιστά συχνά επικίνδυνο.
Τα χρόνια αιτήματα των εργαζομένων για τον εκ- συγχρονισμό των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) μετά από μελέτες επαγγελματικού κινδύνου, για την υποχρέωση παροχής τους στους εργαζόμενους με την θέσπιση διοικητικών και οικονομικών μέτρων σε περίπτωση μη εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας, για την αναγνώριση του Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας, αποτελούν «ψιλά γράμματα» μπροστά στην εκπλήρωση του μνημονιακού στόχου για περικοπή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιει- νής Εργασίας.
Είναι προφανές πως ο προσχηματικός διάλογος που «άνοιξε» η κυβέρνηση, όπως άλλωστε παραδέ- χθηκε, δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές ή διορθώσεις με εξαίρεση ίσως λάθη και παραλείψεις που «βγάζουν μάτι».

Το Πόρισμα της Επιτροπής οδηγεί για ακόμη μία φορά σε μείωση αποδοχών, την στιγμή μάλιστα που το εισόδημα των εργαζομένων πλήττεται από την τεράστια άνοδο τιμών στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η., στα καύσιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης.
Το Πόρισμα της Επιτροπής είναι απαράδεκτο και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι. Είναι προ- σχηματικό, κατευθυνόμενο και συνολικά απορριπτέο.

Ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των εργαζομένων, μετά από την δωδεκαετή λεηλασία του εισοδήματός τους, διεκδικούμε και απαιτούμε την απόσυρσή του, προτάσσοντας τα διαχρονικά και δίκαια αι- τήματα του κλάδου.
• Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 98, του Ν.4483/2017 που επανακαθορίζει τους δικαιούχους του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Ερ- γασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011. Ένταξη νέων κατηγοριών εργαζομένων και ειδικοτή- των στο Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργα- σίας σύμφωνα με την πρόταση που έχουμε καταθέσει, χωρίς αστερίσκους και «ειδικές προϋποθέσεις».
• Νέο μισθολόγιο, με ουσιαστικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους.
• Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4354/2015 σχετικά με την μισθολογική εξέλιξη του προσω- πικού των Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008, ώστε να συνεχιστεί η χορήγηση των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων.
• Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και στους εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα.
• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
• Αναγνώριση της διετίας 2016 και 2017 ως προϋπηρεσία σε όλους τους εργαζόμενους και για όλες τις συνέπειες.
• Πλήρης αναγνώριση τώρα τους Εργατικού Ατυχή- ματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού.
• Άμεση πρόσληψη Ιατρών Εργασίας (Ι.Ε.) και Τεχνι- κών Ασφαλείας (Τ.Α.) σε όλους τους Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού. • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργα- σίας. Άμεση εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 για την αναμόρφω-
ση του θεσμικού πλαισίου.
• Εκσυγχρονισμός των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που χορηγούνται στους εργαζόμενους. Αυτόματο σύστημα ποινών, διοικητικών, πειθαρχι- κών και οικονομικών, σε όσους Δήμους δεν χορηγούν τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).
Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει κάθε σκέψη για νέες περικοπές μισθών. Κάθε μείωση μισθού πλέον οδηγεί στην εξαθλίωση και στην ανέχεια.