Παράταση στην Κινητικότητα

Εγκύκλιο με ΑΔΑ Ψ2Ι046ΜΤΛ6-ΦΧΚ και με θέμα «Α ́ κύκλος κινητικότητας 2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Α ́φάσης Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/938/οικ. 1598/3.2.22 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27) εγκύκλιος» εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο σε συνέχεια της ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/938/οικ. 1598/3.2.22 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27) εγκυκλίου και ειδικότερα όσον αφορά στο Μέρος 5 αυτής «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ», το Υπουργείο ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Επαναπροσδιορίζεται η β ́ φάση του Α ́ κύκλου έτους 2022 ξεκινά στις 21/2/2022, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 28/2/2022. Ως εκ τούτου, η α ́ φάση του εν λόγω κύκλου για την καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί έως και τις 20/2/2022.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η ως άνω σχετική εγκύκλιος.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα- Ανθρώπινο Δυναμικό καθώς επίσης και στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko_plaisio_all/egkyklioi.html.