Επιχειρησιακή Νοημοσύνη BI: η Επανάσταση στην διοίκηση των δήμων

Μέχρι χθες ήταν σχεδόν αδύνατο για ένα δήμαρχο να εκτιμήσει την αναλογία κόστους οφέλους των εσόδων του και να τοποθετήσει έναν υπάλληλο εκεί που αξίζει πραγματικά για να του αποδώσει και όλο αυτό σε δέκα λεπτά. Θα χρειαζόταν ανάλυση και μελέτη μηνών για να το κάνει ενώ θα ανάλωνε εκατοντάδες ώρες εργασίας των υπηρεσιών του που θα ακύρωνε τελικά το όποιοι όφελος.

Είναι επίσης αδύνατον να μετρήσει τις ανάγκες ρεύματος των σχολείων σε σχέση με τις δυνατότητες εξοικονόμησης και να προτεραιοποιήσει τις χρηματοδοτήσεις αναβάθμισης ανάλογα με τον πολιτικό αντίκτυπο, αν δεν απασχολήσει τις υπηρεσίες του για μήνες.

Όπως είναι αδύνατο να δείξει και με μια εικόνα στους πολίτες τι ακριβώς πληρώνουν για δημοτικά τέλη και τι λαμβάνουν σε υπηρεσίες τελικά. Και δεκάδες άλλες λειτουργίες που σήμερα μπορούν να γίνουν αυτόματα μέσω της «Επιχειρησιακής ή Επιχειρηματικής Νοημοσύνης με τεράστια οφέλη και απίστευτο πολλαπλασιασμό των επιδόσεων μιας δημοτικής αρχής.

Σήμερα, όλες οι εταιρίες-οικονομικοί κολοσσοί ανέπτυξαν συστήματα ΒΙ (Business Intelligence) για την παρακολούθηση και βελτίωση της λειτουργίας τους. Σήμερα, αυτή η έννοια έχει πλέον καθιερωθεί και ταυτίζεται με τις έννοιες και τις μεθόδους που εφαρμόζονται για να βελτιωθεί η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων χρησιμοποιώντας πληροφορία βασισμένη στα γεγονότα.
Τώρα αναπτύσσεται και στην δημόσια διοίκηση και στους δήμους ως ένα αποτελεσματικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων.
Ξαφνικά οι δημοτικές αρχές αποκτούν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται σε δευτερόλεπτα το οποιοδήποτε πρόβλημα θα προκύψει, να το εκτιμούν μαθηματικά και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις αντιμετώπισής τους σε δευτερόλεπτα.
Αντί να δώσουν εντολή στις υπηρεσίες τους να συλλέξουν στοιχεία για να κάνουν εκτιμήσεις τα έχουν on-lines στο κινητό τους.
Ξαφνικά οι δημοτικές αρχές αποκτούν και την δυνατότητα να δείξουν στους δημότες τους τι ακριβώς κάνουν ακόμη και για λειτουργίες και υπηρεσίες που δεν τις βλέπουν.

Και όλα αυτά με νούμερα και εικόνες

Εφτά Λόγοι που κάνουν το ΒΙ Απαραίτητο

Σχεδιασμός
Ένας βασικός ρόλος που επιτελεί ένα σύστημα ΒΙ είναι η παροχή υποστήριξης στην λήψη αποφάσεων σχεδιασμού. Ενδεικτικά, ανάλογα με την εκάστοτε υπηρεσία, αυτό μπορεί να αφορά τομείς όπως ο προϋπολογισμός του φορέα και οι αντίστοιχες αναμορφώσεις του, οι χωροταξικές και περιβαλλοντικές στρατηγικές (χρήσεις γης), μακροπρόθεσμες κοινωνικές πολιτικές, στρατηγικές πράσινης ανάπτυξης, επενδύσεις κα.

Διαφάνεια
Το ΒΙ είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον δημότη και τον Δήμο. Πολύ συχνά, οι δήμοι που υιοθετούν λύσεις ΒΙ ζητούν να υπάρχει ένα ανοιχτό τμήμα του ΒΙ για δημόσια προσπέλαση. Εκεί δημοσιεύονται αυτόματα και σε καθημερινή βάση οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με τον πολίτη, λόγου χάρη, το ποσό που εισπράττει ο Δήμος από τον δημότη με τη μορφή δημοτικών φόρων και τελών καθώς και το ποσό που επιστρέφει ο Δήμος στον κάθε δημότη με την μορφή επενδύσεων και λειτουργικού κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά κανόνα, το δεύτερο ποσό είναι πολλαπλάσιο του πρώτου, κάτι που δεν μπορεί να το γνωρίζει ο δημότης αν δεν του γνωστοποιηθεί με κάποιο τρόπο.

Έγκαιρη Παρακολούθηση και Ενημέρωση
Ζωτικό ρόλο στην αποφυγή οικονομικών εκτροχιασμών παίζει η προσεκτική επιλογή στόχων και η στενή παρακολούθηση της εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και άτομα. Η χρήση ΒΙ εξαλείφει στα δύο αυτά στάδια τα ανθρώπινα λάθη καθώς παρέχει ανάδραση στηριζόμενη σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες παρακολούθησης και ανάληψης δράσης. Για παράδειγμα, ο αρμόδιος για την παρακολούθηση των διαθέσιμων υπολοίπων μισθοδοσίας θα είναι σε θέση να γνωρίζει αν το διαθέσιμο υπόλοιπο θα είναι επαρκές σε μια δεδομένη μελλοντική στιγμή ή αν θα απαιτηθεί αναμόρφωση του προϋπολογισμού, και αυτό πολύ πριν βρεθεί μετέωρη μια μισθοδοσία.

Επιτελικός Ρόλος
Δεν είναι μόνο ο ρόλος που έχει να επιτελέσει ο δημόσιος υπάλληλος απέναντι στον πολίτη που καθιστά επιτελικό το λειτούργημά του. Υπάρχει και ο ρόλος της διασύνδεσης του δημότη με την Κεντρική Κυβέρνηση μέσω του Δήμου. Συνεπεία αυτής της αμφίδρομης σχέσης, οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ενημέρωση στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης και να «επιτελούν» σαν να ήταν και η κεντρική διοίκηση συναλλασσόμενος. Και σε αυτή την περίπτωση το ΒΙ σύστημα λύνει τα χέρια των ΟΤΑ καθώς μπορεί να παράσχει τις τακτικές βάσει της νομοθεσίας εκθέσεις που ζητούνται από την Κεντρική Κυβέρνηση. Ο υπάλληλος ασχολείται έτσι με την ουσία της πληροφορίας και όχι με την προετοιμασία ή την παρουσίαση της με τρόπο που να συμφωνεί με τις ζητούμενες απαιτήσεις διαμόρφωσης της έκθεσης ή με τέτοιο τρόπο ώστε είναι ξεκάθαρη η παρατήρηση. Σαφέστατα, αυτό είναι κάτι που το ΒΙ ξέρει να κάνει πολύ καλά.

Σημείο Αναφοράς Πληροφορίας
Σε ότι έχει να κάνει με σύνθετους δημόσιους οργανισμούς που αποτελούνται από υπηρεσίες, τμήματα και ενδεχομένως διαφορετικά νομικά πρόσωπα, είναι λογικό η κάθε λειτουργική οντότητα να διαθέτει διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση για τα ίδια οικονομικά ή επιχειρησιακά δεδομένα. Το ΒΙ έρχεται να ενοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα σε ένα και μοναδικό σημείο πληροφόρησης για όλους (single point of truth), είτε αυτοί είναι οι υπηρεσίες του ΟΤΑ, είτε είναι η Κεντρική Κυβέρνηση, είτε είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Εξαλείφονται με αυτόν τον τρόπο τα όποια περιθώρια κακής συνεννόησης ή οι πιθανότητες παρανόησης ενώ γίνονται πολύ πιο αποτελεσματικά τα κανάλια διακίνησης πληροφορίας σε έντονη αντίθεση με τα κανάλια διακίνησης δεδομένων που επιδέχονται πολλαπλών υποκειμενικών ερμηνειών.

Σύστημα Διασύνδεσης
Η ικανότητα του ΒΙ να απορροφά δεδομένα και να τα μετασχηματίζει σε χρήσιμη πληροφορία, να μετατρέπει τα δεδομένα σε αποφασίστηκες απαντήσεις απέναντι σε κρίσιμες για την πορεία ενός ΟΤΑ ερωτήσεις, φαίνεται και στην δυνατότητα που έχει να διασυνδέεται με μεγάλη ευελιξία σε πολλές και ποικίλες πηγές δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί να συνδέεται με πολλές και διαφορετικές πλατφόρμες ERP, με πλατφόρμες μισθοδοσίας, με συστήματα καταγραφής προσέλευσης εργαζομένων, παρακολούθησης εγκαταστάσεων, οχημάτων, πόρων και λειτουργειών όπως, λόγου χάρη, είναι τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία, ΚΑΠΗ, ωδεία, δημοτική αστυνομία, μαρίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις, οχήματα, απορριμματοφόρα, σχολικά συγκροτήματα κοκ. Μπορεί να συνδέεται σε πλατφόρμες διασύνδεσης δεδομένων της κεντρικής κυβέρνησης ή να αντλεί δεδομένα απευθείας από τους προμηθευτές του εκάστοτε δημόσιου φορέα. Μπορεί να συνδυάζει δεδομένα και analytics από διαφημιστικές καμπάνιες και επισκέψεις σε ιστοσελίδες του Δήμου. Ή μπορεί να αντλεί δεδομένα από πλατφόρμες ΙοΤ με τις οποίες η πόλη μετασχηματίζεται ψηφιακά σε Smart City. Μπορεί δε να συνδυάζει όλα αυτά τα δεδομένα ώστε να παρέχει συσχετισμούς που διαφορετικά θα ήταν απλώς αδύνατοι. Τελικά, είναι σε θέση να παρουσιάζει αυτούς τους αλληλοσυσχετισμούς με απτό, ξεκάθαρο αλλά και συνάμα ευφυή τρόπο.

Τεχνητή Νοημοσύνη
Η Επιχειρηματική Νοημοσύνη είναι εξ ορισμού στενά συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες μορφές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Στην πραγματικότητα η Επιχειρηματική Ευφυΐα δεν είναι παρά μια μορφή Τεχνητής Ευφυίας. Αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας προκαταλαμβάνει αρνητικά. Δεν πρόκειται ποτέ ένα σύστημα ΒΙ να υποκαταστήσει τον επιτελικό ρόλο ενός δημόσιου λειτουργού, ούτε πρόκειται να λάβει αυτόματα μια πολύ σημαντική απόφαση, πχ να ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που μπορεί να κάνει όμως ως μορφή τεχνητής νοημοσύνης, και να αποδώσει έτσι πολλαπλά οφέλη, είναι να εκπαιδευτεί και αναγνωρίζει πρότυπα πληροφορίας ή μεταβολές αυτών των προτύπων, ιδιαίτερα σε μεγάλους όγκους δεδομένων (Big Data). Με αυτόν τον τρόπο, ένα ΒΙ σύστημα που έχει επεκταθεί με επιπρόσθετες δυνατότητες μηχανικής μάθησης (Machine Learning) θα είναι σε θέση να παρέχει a priori ενόραση και ποσοτικές προβλέψεις για την ανάδυση μελλοντικών οικονομικών και κοινωνικών αναγκών που θα πρέπει να καλυφθούν με τον κατάλληλο σχεδιασμό και τις ανάλογες δράσεις. Αν και, ομολογουμένως, στον Ελληνικό χώρο είμαστε σχετικά πίσω στον τομέα αυτό, τα πράγματα είναι ελπιδοφόρα καθώς έστω και με μια κάποια καθυστέρηση τείνουμε να ακολουθούμε τελικά τις εξελίξεις.

To Μέλλον των Συστημάτων ΒΙ στους ΟΤΑ
Αξιολογώντας τα προηγούμενα χαρακτηριστικά, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Επιχειρηματική Νοημοσύνη στην ανάπτυξη των ΟΤΑ, ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά την οποία οι αλλαγές είναι ραγδαίες σε όλους τους τομείς και οι αντίστοιχες επιπτώσεις τους δύσκολο να αποτιμηθούν εκ τους ασφαλούς. Είναι ξεκάθαρο ότι το μέλλον της Επιχειρηματικής Νοημοσύνης συνελίσσεται με το μέλλον των ΟΤΑ. Ή, πιο λακωνικά, το ΒΙ είναι το μέλλον των ΟΤΑ. Ευτυχώς, αρκετοί Δήμοι και οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν ήδη υιοθετήσει αυτές τις τεχνολογίες και κινούνται μπροστά καθώς είναι στο ανιών μέτωπο του κύματος.
Με την ανάπτυξη και αξιοποίηση αυτών των συστημάτων δίνουν ένα ξεκάθαρο στίγμα και αποδεικνύουν στην πράξη ότι το μέλλον των ΟΤΑ είναι πιο φωτεινό και πιο σταθερό στην μετά Covid εποχή που ανατέλλει.
Ειδικά προγράμματα για τους δήμους έχει φτιάξει η Infosupport SA
Πληροφορίες: 210 88 97 700

Διαβάστε και σχετικό άρθρο του διευθυντή του myota Χάρη Κουγιουμτζόπουλου