Παρατάσεις στους διαγνωστικoύς ελέγχους covid-19

Με το νόμο Ν. 4892/22 (ΦΕΚ 28/22.02.2022 τεύχος Α’): «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Με την παρ.1 του άρθρου 35 παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.3.2022, η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ως προς τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19.

Με την παρ.2 του άρθρου 35 παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.3.2022, η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19.