Κατατέθηκε νομοσχέδιο για την Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων

Κατατέθηκε στην Βουλή σχέδιο νόμου, για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ενιαίας αρχής για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων, που θα προκύψει από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Σκοπός τους είναι η αξιοποίηση με τον βέλτιστο τρόπο του δυναμικού, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των δύο αρχών.

Το αντικείμενο του σχεδίου νόμου αφορά στη συγκρότηση της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), στη διασφάλιση της λειτουργικής και οικονομικής ανεξαρτησίας της, στη ρύθμιση της λειτουργίας και της οργάνωσής της, καθώς και στη ρύθμιση όλων των παρεμπιπτόντων ζητημάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση των δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Αντικαθίστανται οι τίτλοι των άρθρων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και η ανεξάρτητη αρχή που συστάθηκε με το άρθρο 347 του νόμου αυτού μετονομάζεται σε Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ). Επίσης, για λόγους που ανάγονται στην ασφάλεια του δικαίου και την ομαλή μετάβαση στο καθεστώς της ενιαίας Αρχής, προβλέπεται ότι όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ή «ΑΕΠΠ» ή σε «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «ΕΑΑΔΗΣΥ», νοείται η «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «ΕΑΔΗΣΥ» του άρθρου 347 του ν. 4412/2016.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση