Εγκύκλιος για την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου των ΟΤΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιος υπ’ αριθ. πρωτ. 15361/08.03.2022 εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων μέχρι την 16η Μαρτίου 2022.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ, με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων των συνημμένων αρχείων μέχρι την 16η Μαρτίου 2022. Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα υποβληθούν από τους στατιστικούς ανταποκριτές αποκλειστικά μέσω της ανάρτησης των συνημμένων πρότυπων αρχείων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr.

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, οι εκτιμήσεις τους για το έτος 2022 καθώς και οι προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2023 – 2026. Μετά από επεξεργασία των πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΟΙΚΤ/ΑΟΤΑ) θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2023 – 2026.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
Οι προβλέψεις των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) θα καταγραφούν στους πίνακες του αρχείου «MPDSOTA20232026_», το οποίο αντιστοιχεί στον πίνακα 8 του παραρτήματος της σχετικής εγκυκλίου του ΓΛΚ. Ειδικότερα, πρέπει να συμπληρωθούν οι πίνακες «01.Στοιχεία Φορέα» και «02.Δήμοι, Περιφέρειες και ΝΠΔΔ». Στους πίνακες «02α.Mapping_ΔΗΜΟΙ» και «02β.Mapping_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» του αρχείου παρατίθεται η αντιστοίχιση των ΚΑ του προϋπολογισμού με τις κατηγορίες παρακολούθησης του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα «02.Δήμοι, Περιφέρειες και ΝΠΔΔ».

Οι προβλέψεις των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ ) θα καταγραφούν στους πίνακες του αρχείου «MPDSNPID20232026_», το οποίο αντιστοιχεί στον πίνακα 8Α της εγκυκλίου του ΓΛΚ.

Για τα ΝΠΙΔ η κατηγοριοποίηση των εσόδων και των δαπανών είναι ίδια με την κατηγοριοποίηση των απολογιστικών στοιχείων που υποβάλλουν στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ. Κατά τη συμπλήρωση του πίνακα «01. Στοιχεία Φορέα» του αρχείου «MPDSNPID20232026_», τα ΝΠΙΔ πρέπει να συμπληρώσουν το πεδίο «ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» επιλέγοντας από τη σχετική πτυσσόμενη λίστα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατός ο υπολογισμός του δημοσιονομικού αποτελέσματος κατά ESA 2010 και δεν θα μπορεί να υποβληθεί ο πίνακας.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το παρόν έγγραφο, τα πρότυπα αρχεία και η ενδεικτική μεθοδολογία για τη συμπλήρωση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων είναι διαθέσιμα στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου (https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm).

ΣΧΕΤ: Η αρ. 19913/ΔΠΔΣ/15.02.2022 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.