Πρόσκληση για χρηματοδότηση έργων διαχείρισης υδάτων

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε πρόσκληση με την οποία καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Φορέων Υλοποίησης:
Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Δημόσιες Αρχές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές, Ερευνητικά και Επιστημονικά Ινστιτούτα καθώς και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ως ακολούθως:
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι Ύδρευσης- Αποχέτευσης, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα, Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016, Πανεπιστήμια, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην περίπτωση που έχουν συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με τους ανωτέρω αναφερόμενους φορείς, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαχείριση υδάτων»
Πρόσκληση Νο 3 : «Εφαρμογη συστημάτων διαχείρισης νερού» με τιτλο «Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης νερού – μονάδες αφαλάτωσης » στο πλαισιο του χρηματοδοτικου μηχανισμου ευρωπαϊκοy οικονομικου χωρου περιοδου 2014-2021

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση υποδομών / προμηθειών για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να αφορούν σε πράξεις ώριμες προς υλοποίηση, και οπωσδήποτε να διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για το σύνολο του έργου ή βεβαίωση απαλλαγής ή τεκμηρίωση περί μη-απαίτησης.

Θα χρηματοδοτηθούν έργα παροχής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης (προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης ή αναβάθμιση παλαιών μονάδων αφαλάτωσης), τα οποία θα συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη διάθεση άλμης από μονάδες αφαλάτωσης) συμπεριλαμβανομένων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και έργα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση διαρροών και τη μείωση της απώλειας υδρευτικού νερού, τα οποία θα συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες. Οι δύο τύποι έργων μπορούν να υποβληθούν στην ίδια πρόταση χρηματοδότησης, στην περίπτωση που ένας δικαιούχος έχει ανάγκες και στις δύο θεματικές ενότητες.
Επίσης δύνανται να χρηματοδοτηθούν, ως ξεχωριστό υποέργο, εφόσον απαιτούνται για την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης: Οι απαραίτητες μελέτες / έρευνες που αφορούν στην ανάπτυξη / εφαρμογή των καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών / μεθόδων που περιλαμβάνονται στην προς χρηματοδότηση πρόταση, Εργασίες αρχαιολογίας, Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30η Απριλίου 2024.
Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000€. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες διμερών σχέσεων.
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 1.500.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες διμερών σχέσεων.

Ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης ενθαρρύνεται να συνεργαστεί, στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβληθεί, με εταίρο/εταίρους από τις Δότριες Χώρες ή ημεδαπούς.
Επιλέξιμοι Εταίροι είναι:

Εταίροι από Ελλάδα :
«Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Δημόσιες Αρχές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές, Ερευνητικά και Επιστημονικά Ινστιτούτα καθώς και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»

Εταίροι από τις Δότριες Χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν): σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.2 του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.
Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, που διέπονται από τους κανόνες του αστικού δικαίου (πιο συγκεκριμένα άρθρα 741- 784 του Αστικού Κώδικα), καθώς και ιδιωτικοί φορείς, με έδρα χώρα άλλη από τις Δότριες χώρες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, ως Φορείς Υλοποίησης ή Εταίροι.

Διαβάστε εδώ όλη την πρόσκληση: