Στο support.gov.gr οι Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων

Σύμφωνα με εγκύκλιο Απ 9413ΕΞ2022 11/3/22 που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης με θέμα «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων – Αποστολή των προς ανάρτηση κειμένων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) από τη Δευτέρα 14.03.2022»

Από σήμερα Δευτέρα 14.03.2022 η διαδικασία αποστολής από τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς των προς ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών ή/και όρων της Διακήρυξης στα πλαίσια της προκαταρκτικής διαβούλευσης με τη αγορά βάσει των άρθρων 46 & 47 ή 278 & 279 του ν.4412/2016, θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) στην ιστοσελίδα https://support.gov.gr/guide/index.jsp?type=govgr65.

Ο σχολιασμός στα πλαίσια των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναζήτηση και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων» της υποενότητας «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» της ενότητας «Γενικές Πληροφορίες», βάσει των αναρτημένων Κανόνων Χρήσης και Συμμετοχής.

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) θα υποβάλλονται ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά στην ιστοσελίδα https://support.gov.gr/guide/index.jsp?type=govgr65.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] καταργείται!
Υπενθυμίζεται ότι η υποστήριξη των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται πολυκαναλικά και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί
• α) στην ενότητα «Βοήθεια και Υποστήριξη» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr)
• β) στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Επιγραμμικής Υποβολής Προσφοράς» του εθνικού σκέλους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης «Your Europe – gov.gr»

Δείτε στο σχετικό σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» στην ενότητα «Γενικές Πληροφορίες» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr)
• τις Οδηγίες ανάρτησης Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων
• τους Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής