Δαπάνες και ποσά που δεν χρειάζονται έγκριση υπουργού

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1137 Τεύχος Β’ 14 Μαρτίου 2022 η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 – και την καθορισμό των δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, το όριο πέραν του οποίου απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών για την ανάληψη υποχρεώσεων – από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού, οι οποίες προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, καθορίζεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, σωρευτικά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (Α.Λ.Ε.) κάθε ειδικού φορέα του τακτικού προϋπολογισμού.
Αντίστοιχα για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.), προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή σωρευτικά ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής προκειμένου περί Ν.Π.Ι.Δ.

Β. Τον καθορισμό κατηγοριών δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 ως εξής:

Για την ανάληψη υποχρεώσεων, που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα έτη πέραν του τρέχοντος έτους προϋπολογισμού, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και συνεπώς δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών ή του εποπτεύοντος Υπουργού ή του αρμόδιου διατάκτη, εφόσον εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες δαπανών προϋπολογισμού:

α) Τακτικές, πρόσθετες και σε είδος αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης, τακτικών υπαλλήλων, υπαλλή- λων ορισμένου χρόνου και κληρωτών, καθώς και δαπά- νες για εργοδοτικές εισφορές επί των παραπάνω απο- δοχών, με εξαίρεση την αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή,

β) δαπάνες για κύριες και επικουρικές συντάξεις, κοι- νωνικές παροχές, παροχές κοινωνικής πρόνοιας και πα- ροχές υγείας, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν προνοια- κά επιδόματα σε είδος και η χορήγησή τους προϋποθέτει τη σύναψη σύμβασης,

γ) δαπάνες για μεταβιβάσεις (επιχορηγήσεις, απο- δόσεις, οικονομικές ενισχύσεις, εισφορές, χρηματο- δοτήσεις, συμμετοχές, αποζημιώσεις πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σε εκτέ- λεση δικαστικών αποφάσεων, καταπτώσεις εγγυήσεων, αναλήψεις χρεών, κεφαλαιουχικές ενισχύσεις, δωρεές καθώς και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις). Εξαιρού- νται: i) οι οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα, ii) η κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) και iii) οι οικονομικές ενισχύσεις και επιχο- ρηγήσεις εξωτερικού, καθώς και οι εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς, σε περίπτωση που η χορήγησή τους κα- θορίζεται, από τις κείμενες διατάξεις, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,

δ) δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης και άρδευσης, σταθε- ρής και κινητής τηλεφωνίας και εξόδων κοινοχρήστων,

ε) δαπάνες μετακίνησης προσωπικού,
στ) επιδοτήσεις, με εξαίρεση εκείνων, η χορήγηση των οποίων προϋποθέτει τη σύναψη σύμβασης,

ζ) τόκοι,

η) φόροι, τέλη, πρόστιμα, επιστροφές εσόδων,

θ) δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών: χρεω-
στικοί τίτλοι (αγορές χρεογράφων και χορήγηση δανείων σε τρίτους) και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις [απο- πληρωμές δανείων (χρεολύσια)],

ι) δαπάνες αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα και αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων και

ια) αποθεματικό κάθε είδους και πιστώσεις υπό κατανομή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η έναρξη ισχύος της ορίζεται σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή της.