Καταργήθηκαν οι ενστάσεις για τις αναθέσεις κάτω των ορίων

Με έγγραφό του Αρ. πρωτ.: 1533 16/03/2022 ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Γεώργιος Κατωπόδης, ενημερώνει ότι, από την 1η-03-2022, τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του ν.4782/2021 (Πρβλ. ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος, το άρθρο 142 παρ.1ε του ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4825/2021).
Αντιστοίχως τέθηκαν σε ισχύ και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 345 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 143 του ν.4782/2021 (Πρβλ. ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος, το άρθρο 142 παρ.1 του ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4825/2021).

Ειδικότερα, από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:
Α. Από την 01-03-2022 καταργείται η ένσταση στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου αυτής (30.0000,00 ή 60.0000,00 ευρώ, ανά περίπτωση) και οι σχετικές διαφορές, για τις εν λόγω διαδικασίες, υπόκεινται μόνο σε δικαστική προστασία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 127.

Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, οι διαφορές που αναφύονται από συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που ανατίθενται με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 30.000,00 ευρώ και έως 60.000,000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ υπόκεινται εφεξής σε προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ και κατ’ επέκταση τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, σε αντίθεση με τις προϊσχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες σε προδικαστική προσφυγή υπόκειντο διαφορές από συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00 ευρώ.

Περαιτέρω, λαμβάνομένης υπόψη της γραμματικής διατύπωσης της παρ. 1 του άρθρου 127, που αναφέρεται σε «δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης» και όχι μόνο σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει, για σύμβαση με εκτιμώμενη αξία έως το ως άνω, ανά περίπτωση, όριο της απευθείας ανάθεσης να προσφύγει σε άλλη διαδικασία (πχ σε ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και όχι σε απευθείας ανάθεση, ισχύουν, ομοίως, τα ως άνω αναφερόμενα κι επομένως και στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται δικαστική μόνο προστασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 127 και όχι προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.

Β. Από το ως άνω χρονικό σημείο (01-03-2022),σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 127, ειδικά ως προς τα ζητήματα έννομης προστασίας για δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 119, περί συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας:
α) με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφαρμόζεται το Βιβλίο IV,
β) με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφαρμόζεται η παρ. 1. του άρθρου 127.

Γ. Επιπρόσθετα, από 01-03-2022, τίθεται σε ισχύ και η περ. α της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν.4782/2021, από την οποία απαλείφονται τα εδάφια ως προς τις Επιτροπές Ενστάσεων, σε συνέχεια και των ως άνω νομοθετικών μεταβολών για την κατάργηση των ενστάσεων (Πρβλ. ως προς την έναρξη ισχύος το άρθρο 142 ν.4782/2021 παρ.1ε` και 2 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 Ν.4825/2021).

Δ. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ως άνω ισχύουν αναλογικά, από 01-03-2022, και για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 333Α, όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 131 του ν.4782/2021.