Με Σχέδιο Νόμου επέκταση των περιπτώσεων παραχώρησης αιγιαλού

Με σχέδιο νόμου που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα με το άρθρο 65 θεσπίζεται και για το έτος 2022, η εξαιρετική διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα δοθεί και για την φετινή χρονιά και αυστηρώς μέχρι τις 31.10.2022, όχι μόνο σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως ήδη προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, για λόγους αμιγώς οικονομικής ενίσχυσης των τουριστικών αυτών επιχειρήσεων. Αυτονοήτως βέβαια, ισχύουν οι περιορισμοί που ισχύουν και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Διατηρείται και η αύξηση του ποσοστού υπέρ του Ο.Τ.Α. επί του ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, η οποία ίσχυσε για τα έτη 2020 και 2021, από 60 % σε 70 % με παράλληλη μείωση του ποσοστού του Δημοσίου από 40 % σε 30 %.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση διατηρείται σε ισχύ λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη πανδημία, η οποία έπληξε το σύνολο της εθνικής οικονομίας, ιδίως δε τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις που ασκούν συναφείς με αυτόν δραστηριότητες, αλλά και λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκαλούν διεθνώς οι εξελίξεις στις σχέσεις Ρωσίας – Ουκρανίας.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 ορίζεται ότι το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος, και για το έτος 2022, θα ανέρχεται σε ποσοστό 65 % επί του αρχικώς υπολογισθέντος ανταλλάγματος. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, την αναψυχή και την εστίαση να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσχέρειες που προκάλεσε η πανδημία, οι οποίες γίνονται πιο έντονες εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που προκαλούν διεθνώς οι εξελίξεις στις σχέσεις Ρωσίας Ουκρανίας.

Άρθρο 65
Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2022, λόγω πανδημίας και έκτακτων συνθηκών

  1. Μέχρι τις 31.10.2022, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).
  2. Εξαιρετικά για το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ο.τ.α. και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.
  3. Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β’ 1864).

Το Σχέδιο Νόμου έχει τίτλο:
«Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις»