Η ποιότητα της Διακυβέρνησης στις Περιφέρειες της Ευρώπης

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας της Κυβέρνησης (EQI) καταγράφει τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των μέσων πολιτών σχετικά με τη διαφθορά, την ποιότητα και την αμεροληψία τριών βασικών δημόσιων υπηρεσιών – υγείας, εκπαίδευσης και αστυνόμευσης – στην περιοχή διαμονής τους.

Η τέταρτη έκδοση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ποιότητας Διακυβέρνησης – 2021 EQI – επιτρέπει τη σύγκριση όλων των περιφερειών στην ΕΕ και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους από το 2010. Αυτή η σύγκριση μας επιτρέπει να δούμε ότι ορισμένες περιφέρειες έχουν σταθερές βαθμολογίες με την πάροδο του χρόνου, ενώ άλλες παρουσιάζουν ενδιαφέροντα μοτίβα .
Σε μια προσπάθεια να αντληθούν διδάγματα πολιτικής για το πώς να βελτιωθεί η Ποιότητα της Διακυβέρνησης – Quality of Government (QoG)
στις περιφέρειες με την πάροδο του χρόνου, η εξέλιξη ορισμένων περιοχών που παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον μοτίβο έχει μελετηθεί περαιτέρω. Ερευνήσαμε τις πιθανές εξηγήσεις για αυτά τα μοτίβα λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικο-οικονομικό ιστορικό τους πλαίσιο.
Δεν πρόκειται μόνο για δεδομένα ποσοτικών περιφερειακών ερευνών – η πλούσια ποιοτική έρευνα που βασίζεται σε συνεντεύξεις με βασικούς τοπικούς κρατικούς φορεί,ς συμπληρώνει τα βασικά ευρήματα για τους ερευνητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
Ανακαλύψτε το έργο European Quality of Government (EQI).