Εγκύκλιος για την παραλαβή Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Δημοσίων Συμβάσεων

Eγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Οικονoμικών για την υποχρέωση των φορέων του Δημοσίου Τομέα αποδοχής ηλεκτρονικών τιμολογίων (HT) στo πλαίσιo εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ώστε να παρασχεθούν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (Α.44), καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών, κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 63446/31-5- 2021 (Β.2338) & αριθ. οικ.98979ΕΞ2021/10-8-2021 (Β.3766), όπως ισχύουν.

Δεδομένου ότι η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις εντάσσεται στο πλαίσιο προώθησης της ψηφιακής μεταρρύθμισης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση, είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα των φορέων του Δημοσίου Τομέα προκειμένου άμεσα αυτοί να είναι σε θέση να διαχειριστούν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη παράγραφο Δ της εγκυκλίου, στην οποία περιγράφονται οι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ .

Με τις διατάξεις του ν.4601/2019, εισάγεται η υποχρέωση Φορέων που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις οι οποίες υπάγονται στους ν. 3978/2011 (Α.137), 4412/2016 (Α.147) και 4413/2016 (Α.148) και η αξία των οποίων είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα κοινοτικά όρια, όπως αυτά ορίζονται σε κάθε περίπτωση, να παραλαμβάνουν και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό ή/και εθνικό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Εξαιρούνται οι συμβάσεις του ν. 3978/2011 η σύναψη και η εκτέλεση των οποίων έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας.
Το παραπάνω πλαίσιο θεσπίζει την υποχρεωτικότητα, από πλευράς των δημοσίων φορέων να παραλαμβάνουν ΗΤ και δεν θίγει το δικαίωμα του προμηθευτή να επιλέξει μεταξύ ηλεκτρονικής ή έγχαρτης τιμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση οι Δημόσιοι Φορείς, ανεξαρτήτως της νομικής υποχρέωσης τους και δεδομένης της τεχνικής δυνατότητας που τους παρέχεται ήδη από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), οφείλουν να παραλαμβάνουν ΗΤ ανεξαρτήτως ύψους συμβάσεων εφόσον οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, από φορολογικές ή άλλες διατάξεις, να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Προωθείται από το Υπουργείο μας διάταξη για περαιτέρω επέκταση της υποχρεωτικότητας στη χρήση του ΗΤ. Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου έχουν εκδοθεί:

α) η αριθ. οικ.98979ΕΞ2021/10-8-2021 κυα, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.13005ΕΞ2022/1-2-2022 όμοια (Β.438), με την οποία καθορίζεται ο τρόπος διακίνησης των ΗΤ, οι διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής τους καθώς και οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Ειδικότερα, ορίζεται ότι δημιουργείται δίκτυο διακίνησης ηλεκτρονικών τιμολογίων στο οποίο το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔ αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης του Δημοσίου.

β) η αριθ. 63446/31-5-2021 κυα, όπως ισχύει, με την οποία καθορίζεται ο Εθνικός Μορφότυπος του ΗΤ ο οποίος αφορά στη δομή και το περιεχόμενο του ΗΤ. Σύμφωνα με την ανωτέρω κυα, συμπληρώνονται υποχρεωτικά στο ΗΤ όλα τα στοιχεία τα οποία α) είναι υποχρεωτικά βάσει των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων και β) είναι απαραίτητα για τη σωστή δρομολόγηση και στη συνέχεια τη διαχείριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή https://www.gsis.gr/polites- epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice

Διαhttps://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/03/timologia_eadysi.pdfβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο